Flexible convenient EV charging | Eleport

Andmekaitse

ELEPORT OÜ

LAADIMISTEENUSE ÜLDTINGIMUSED

Viimane uuendamise kuupäev: 26.05.2023 

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimane uuendamise kuupäev: 26.05.2023

 1. ÜLDSÄTTED
  • Me hoolime teie privaatsusest ja teie isikuandmete turvalisusest, mistõttu oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika (edaspidi „privaatsuspoliitika“), milles selgitame, kuidas me töötleme ja kaitseme teie isikuandmeid, millised on teie õigused ja milles antakse muud teavet teie isikuandmete töötlemise kohta.
  • Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatav mõiste „isikuandmed“ („isikuandmed“) vastab IKÜMis esitatud määratlusele ja tähendab muuhulgas mistahes teavet või teabekogumit, mille alusel saame teid otseselt või kaudselt tuvastada, näiteks teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber jne.
  • Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 (EL) („IKÜM“) sätestab meile ja teistele vastutavatele andmetöötlejatele isikuandmete töötlemise aluspõhimõtted ja nõuded. Teie isikuandmete töötlemisel järgime IKÜM-i ja muude kohaldatavate seaduste nõudeid ning järelevalveasutuste juhiseid.
  • Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse, kui külastate veebisaiti https://eleport.com/ee (edaspidi „veebisait“), külastate meie sotsiaalvõrgustiku kontosid Facebookis, Instagramis, Youtube’is, LinkedIn’is (edaspidi „sotsiaalmeedia kontod“), vaatate meie poolt pakutavat teavet, tellite ja kasutate meie pakutavaid teenuseid, võtate meiega ühendust telefoni teel, e-posti sidekanalite kaudu, küsite meie pakkumiste kohta või võtate meiega ühendust muudes küsimustes.
  • Veebisait ja sotsiaalmeedia kontod võivad sisaldada linke välistele veebilehtedele (näiteks meie partnerite või tarnijate veebilehtedele). Käesolevat privaatsuspoliitikat ei kohaldata selliste linkide kaudu juurdepääsetavate veebisaitide suhtes. Palun tutvuge nende privaatsuspoliitikaga, enne kui sirvite selliseid veebisaite või esitate neile oma isikuandmeid.
  • Kui te tellite ja saate meie teenuseid, külastate veebilehte või sotsiaalmeedia kontosid, võtate meiega ühendust küsimuste esitamiseks, siis loeme, et olete lugenud ja nõustute privaatsuspoliitika tingimustega ning selles sätestatud isikuandmete kasutamise eesmärkide, vahendite ja kasutuskorraga. Kui te ei nõustu privaatsuspoliitikaga, ei tohi te kasutada veebisaiti, sotsiaalmeedia kontosid ega võtta meiega ühendust meie teenuste pakkumise kohta.
  • Me võime oma privaatsuspoliitikat muuta, seega külastage veebisaiti regulaarselt ja lugege viimast avaldatud versiooni privaatsuspoliitikast. Mõnel juhul võime teile esitada eraldi privaatsusteateid, mis on seotud konkreetselt teatud meie pakutavate teenustega. Selliseid teateid tuleks lugeda koos käesoleva privaatsuspoliitikaga.

 

 1. KES MEIE OLEME?
  • Meie oleme Eleport OÜ, Eesti Vabariigis registreeritud osaühing, registrikood 14053046, aadress Sõpruse pst 145 (A-blokk, III korrus) 13425, Tallinn, Eesti (edaspidi „ettevõte“ või „meie“).
  • Me haldame veebisaiti. Me tegutseme isikuandmete vastutava töötlejana, kui tagame ja pakume oma teenuseid, teostame ettevõtte igapäevast tegevust või täidame seaduslikke nõudeid.

 

 1. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA TÖÖTLEME?
  • Me töötleme teie saadud isikuandmeid järgnevalt:
   • kui esitate meile isikuandmeid, näiteks registreerudes veebilehel, tellides meie teenuseid, kasutades muul viisil veebilehte, võttes meiega ühendust e-posti või telefoni teel jne;
   • kui kogume teie isikuandmeid, kui kasutate veebisaiti, sotsiaalmeedia kontosid, näiteks teie teenuse tellimuste ajalugu, teie IP-aadress, küpsised, veebilehe külastuste ajalugu, eelistused, avatud URL-linkide ajalugu jne;
   • kui saame isikuandmeid teistelt isikutelt, näiteks kui saame teavet avalikest registritest, riiklikest või kohalikest asutustest või organitest, meie partneritelt, muudelt kolmandatelt isikutelt, näiteks makseasutustelt tehtud maksete kohta jne;
   • kui teie isikuandmed edastavad meile teised isikud teie nõusolekul, näiteks nimetades teid kontaktisikuks või volitatud isikuks jne.
  • Isikuandmeid meile edastav isik vastutab selliste isikuandmete täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest, samuti andmesubjekti nõusoleku eest andmete edastamiseks meile. Me võime paluda teil kinnitada, et isikul on õigus meile isikuandmeid esitada (näiteks teenuse tellimuse või registreerimisvormi täitmisel). Vajaduse korral (näiteks kui isik küsib, kas me oleme tema isikuandmeid saanud), tuvastame selliste andmete andja.
  • Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja tingimustel:
Isikuandmete töötlemise eesmärk Töödeldavad isikuandmed Isikuandmete töötlemise tähtajad Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Veebilehel registreerimine mobiilirakenduse allalaadimiseks, teie konto kasutamine, teenuste osutamine ja osutatavate teenuste kvaliteedi tagamine. Eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kasutajanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, konto/krediitkaardi number, krediidi-/makseasutus, maksekorralduse andmed, maksete ajalugu, konto parool, tellimuste andmed (teenused, hind, kuupäev), konto kasutamise ajalugu, muu konto sisu ja teated, kirjavahetus e-posti teel, suhtlus esindatava juriidilise isikuga, tellimuste andmed, teenuste kvaliteedi tagamiseks vajalik teave. Isikuandmeid, kontaktandmeid ja kontohalduse andmeid säilitatakse veebisaidi/mobiilirakenduse konto kasutamise ajal ja 2 (kaks) aastat pärast viimast sisselogimist veebisaidi kontole.

Teenuse osutamise andmeid töödeldakse lepingu/tellimuse kehtivuse ajal ja 10 (kümme) aastat pärast lepingu/tellimuse lõppemist.

Kvaliteedi tagamisega seotud andmeid säilitatakse kvaliteedi tagamise perioodi jooksul ja 5 aastat pärast selle perioodi lõppu või viimast kontakteerumist.

Andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a);

töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b);

vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

 

Ettevõtte tegevuseks vajalike lepingute sõlmimine ja täitmine, muu sisemine haldus. Eesnimi, perekonnanimi,
isikukood (kui see on asjakohane), tegevusloa/füüsilisest isikust
ettevõtja tunnistuse number, telefoninumber, e-posti aadress, ametikoht, töökoht, töökoha/tegevuse aadress, suhe esindatava isikuga, kohustused, funktsioonid, isiku kvalifikatsiooni või eriala tõendavad dokumendid, sertifikaadid jne (vajalikus ja asjakohases ulatuses seoses osutatud teenuste olemuse, tehtud tööga jne), e-posti sideandmed.
Kokkuleppe/suhte kehtivuse ajal ja 10 (kümne) aasta jooksul pärast kokkuleppe/suhte lõppu (lepingu lõppu). töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b);

vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

Finantstehingud, kontohaldus ja raamatupidamine, maksude tasumine (tasud mittetöötajatele), võlahaldus. Eesnimi, perekonnanimi, isikukood (kui see on asjakohane), tegevusloa/füüsilisest isikust ettevõtja sertifikaadi number, ametikoht, töökoht, e-posti aadress, telefoninumber, aadress/töökoha aadress, kontonumber, finants-, krediidi-/makseasutus, maksekorralduse andmed ja nendega seotud andmed, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui isik on käibemaksukohustuslane, maksedokumentides, maksudeklaratsioonides, muudes ametlikes maksudokumentides sisalduv teave, teave võlgnevuste kohta, isiku esindusõiguse sisu, kirjavahetus e-posti teel ja muu suhtlus. Andmeid säilitatakse vastavalt finantstehinguid ja raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Andmeid, mis ei kuulu eespool nimetatud õigusaktides sätestatud säilitamisalasse, säilitatakse kogu lepingu või pooltevahelise koostöö kestuse jooksul ja 10 (kümme) aastat pärast lepingu/lepingulise suhte lõppemist.

töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b);

töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusliku kohustuse täitmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt c);

vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kandidaatide hindamine ja valimine tööpakkumisele ning isikuandmete töötlemine seoses tulevaste tööpakkumistega. Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber (kui see on asjakohane), andmed hariduse ja töökogemuse kohta, CV, muu teave, mis on vajalik kandidaadi
valimiseks/hindamiseks või mida kandidaat esitab.
Andmeid säilitatakse valikumenetluse kestel ja 3 (kolm) kuud pärast valikumenetluse lõppu (kui andmesubjekt on andnud oma nõusoleku), välja arvatud juhul, kui andmesubjekt võtab oma nõusoleku varem tagasi. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku tühistamiseni.

Kui andmeid ei esitata konkreetse valiku tegemiseks, säilitatakse neid 1 (üks) aasta alates andmete saamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui isik võtab oma nõusoleku varem tagasi. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku tühistamiseni.

Andmesubjekti nõusolek selliseks töötlemiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a);

vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

Elektrooniliste teabekanalite (veebisait, sotsiaalmeedia kontod) haldamine, toimimine ja kvaliteedi parandamine, ettevõtte tegevust ja teenuseid puudutavate päringute haldamine, ettevõtte pakutavate teenuste alane nõustamine. Eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress, sotsiaalmeedia konto kasutajaandmed, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress, küpsiste ja seadete abil kogutud andmed, kasutatud brauser, sotsiaalmeedia konto vormis avalikult nähtav teave, veebisaidi konto kasutamise ajalugu, kasutajakontoga seotud sisu, lingid, sõnumi sisu, vastuse sisu.

Andmete kogumine sotsiaalmeedia konto integreerimise kaudu.

Veebisaidi andmeid säilitatakse vastavalt kasutatavate küpsiste poolt kehtestatud säilitamisperioodidele.

Veebisaidi andmeid, mis ei kuulu küpsisteabe hulka, säilitatakse maksimaalselt 1 (üks) aasta alates kogumise kuupäevast.

Sotsiaalmeedia kontod salvestavad andmeid vastavalt sotsiaalvõrgustiku haldaja ja/või kasutaja valitud seadistustele.

Suhtlusandmeid säilitatakse kogu suhtlusperioodi jooksul ja 1 (ühe) aasta jooksul pärast suhtluse lõppu.

Konsultatsioone kaugkonsultatsiooni ja kirjavahetuse rakendustes säilitatakse vastavalt nende rakenduste seadistustele, kuid mitte kauem kui 1 (üks) aasta pärast suhtluse lõppu.

Isikuandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel, säilitatakse eespool sätestatud viisil, välja arvatud juhul, kui isik võtab antud nõusoleku tagasi. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku tühistamiseni.

Andmesubjekti nõusolek selliseks töötlemiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a);

vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

Otseturundus, uudiskirjad. Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, tel. nr., ametikoht, töökoht, töökoha/tegevuse aadress, suhe esindatava isikuga, kättetoimetamise aadress (kui see on asjakohane), suhtlus e-posti teel Andmeid säilitatakse 2 (kaks) aastat alates andmete esitamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui isik võtab oma nõusoleku tagasi. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku tühistamiseni. Andmesubjekti nõusolek selliseks töötlemiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a);

vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

Ettevõtte tegevusega seotud taotluste, kaebuste, nõuete ja vaidluste läbivaatamine kohtus ja kohtuväliselt. Eesnimi, perekonnanimi, isikukood (kui see on asjakohane), sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, esindatav juriidiline isik, suhe esindatava isikuga, aadress/töökoha aadress, taotluse (sealhulgas andmesubjektide taotlused), kaebuse, nõude, menetlusdokumentide ja nende lisade sisu, taotlusele, kaebusele, nõudele, menetlusdokumendile ja nende lisadele antud vastuse sisu, ostuajalugu, andmete kasutamise rikkumisest teate sisu. Taotluse, kaebuse, nõude kohtuvälise läbivaatamise ajal ja 1 (ühe) aasta jooksul pärast läbivaatamise lõppu.

Kohtuvaidluse dokumente säilitatakse kohtuvaidluse kestel ja 10 (kümme) aastat pärast lõpliku kohtuotsuse jõustumist.

Muid andmeid säilitatakse mistahes isikuandmete töötlemisega seotud asjaajamise ajal ja kümme (10) aastat pärast sellise asjaajamise lõppu.

töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusliku kohustuse täitmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt c);

vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).

 

 • Me avaldame teavet oma tegevuse kohta meie sotsiaalmeedia kontodel. Sotsiaalmeedia kontode suhtes kohaldatakse ka nende sotsiaalvõrgustike operaatorite privaatsustingimusi, kus sotsiaalmeedia kontod asuvad. Kui suhtlete meiega sotsiaalmeedia kontodel ja esitate teatud teavet (näiteks meile sõnumeid saates ja meie postitusi kommenteerides), võime näha teie profiili avalikku teavet (nimi, pilt, e-posti aadress jne) sõltuvalt teie valitud privaatsusseadetest. See teave (näiteks teie postitatud kommentaar) on nähtav ka teistele konkreetse sotsiaalmeediakonto külastajatele.
 • Teatud juhtudel võime kasutada teie esitatud kontaktandmeid selleks, et saata teile teenuste osutamise ja veebisaidi toimimisega seotud teateid, näiteks selleks, et teavitada teid veebisaidi tehnilistest muudatustest, teenuste muudatustest või anda olulist tooteteavet. Sellised teated on vajalikud meie teenuste nõuetekohaseks osutamiseks ja neid ei käsitleta reklaamteadetena.

 

 1. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME JA MILLISEID PÕHIMÕTTEID JÄRGIME?
  • Me kogume ja töötleme ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud meie poolt isikuandmete töötlemise märgitud eesmärkide saavutamiseks.
  • Teie isikuandmete töötlemisel järgime kohaldatavate ja kehtivate õigusaktide, sealhulgas IKÜM’i nõudeid:
   • Me kogume teie isikuandmeid kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid viisil, mis on vastuolus nende eesmärkidega, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses;
   • me töötleme teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;
   • me võtame kõik mõistlikud meetmed, et tagada, et isikuandmed, mis ei ole täpsed või täielikud seoses nende töötlemise eesmärkidega, parandatakse, täiendatakse, peatatakse või hävitatakse viivitamata. Teil on õigus muuta ja ajakohastada meile esitatud andmeid. Mõnel juhul (näiteks kaupade tarnimiseks teile) on meil vaja täpseid ja ajakohaseid andmeid teie kohta ning me võime paluda teil perioodiliselt kinnitada, et meie poolt teie kohta hoitavad andmed on õiged;
   • me säilitame neid sellisel kujul, et teie isikusamasust ei ole võimalik kindlaks teha kauem, kui on vaja isikuandmete töötlemise eesmärgil;
   • me ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele ega avalda neid muul viisil, kui on sätestatud privaatsuspoliitikas või kohaldatavas õiguses;
   • me tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse turvaliselt ja et need on kaitstud kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest. Oleme võtnud füüsilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta kogutud andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kahjustamise, muutmise, kadumise, avalikustamise ja muu volitamata töötlemise eest. Isikuandmete turvameetmed määratakse kindlaks, võttes arvesse isikuandmete töötlemisega seotud riske.
   • Meie töötajatel on kirjalik kohustus mitte avaldada ega levitada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

 

 1. KELLELE JA MILLAL EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID?
  • Edastame teie isikuandmeid ainult käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud viisil.
  • Me võime teie isikuandmeid edastada:
   • Meie partneritele või konsultantidele (audiitorid, juristid jne), teistele asutustele, ettevõtetele, isikutele, organisatsioonidele, kellega me töötame või teeme koostööd meie teenuste osutamisel või tegevuses.
   • Isikuandmete töötlejad, keda me kasutame, on näiteks:
    • ühendusteenuste (internet ja telefon) ja IT-teenuste (üldised IT-teenused, tööjaamade hooldus, Microsoft Office365 litsentside pakkumine ja haldamine, serveriteenused) pakkujad;
    • veebilahenduste ja tugiteenuste pakkujad;
    • turundus- ja reklaamiteenuste pakkujad.
   • Me edastame andmeid nende sotsiaalvõrgustike platvormide operaatoritele, et avaldada sisu sotsiaalmeedia kontodel:
    • Meta Platforms Ireland Ltd. (Iirimaa) ja Meta Platforms, Inc. (USA) (andmed edastatakse teenusepakkujale turvaliselt vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Euroopa Liidu standardsetele lepingutingimustele andmete edastamiseks
     väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda);
    • Google LLC (USA) (andmed edastatakse teenuseosutajale turvaliselt vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Euroopa Liidu standardsetele lepingutingimustele andmete edastamiseks väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda);
    • LinkedIn Inc. (USA) (andmed edastatakse teenuseosutajale turvaliselt vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Euroopa Liidu standardsetele lepingutingimustele andmete edastamiseks
     väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda);
   • Õiguskaitse- ja kohtueelsed uurimisasutused, kohtud ja muud vaidlusi lahendavad asutused, muud isikud, kes täidavad seadusega määratud ülesandeid Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Me edastame nendele majandusüksustele seadusega nõutud või üksuste endi poolt määratud teavet;
   • kui on vaja, äriühingutele, kes kavatsevad osta või omandada ettevõtte osalust või luua meiega ühisettevõtteid või muid koostöövorme, samuti meie poolt asutatud äriühingutega.
  • Üldiselt töötleme isikuandmeid ELis/Euroopa Majanduspiirkonnas, kuid mõnel juhul võidakse teie isikuandmeid edastada väljapoole ELi/Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmed edastatakse väljapoole ELi/EMPd ainult järgmistel tingimustel:
   • andmed edastatakse ainult meie usaldusväärsetele partneritele, kes aitavad meil tagada teile meie teenuste osutamise;
   • sellistel partneritel on andmetöötlus- või andmeesituslepingud, millega nad tagavad teie isikuandmete turvalisuse;
   • Euroopa Liidu Komisjon on teinud otsuse selle riigi sobivuse kohta, kus meie partner asub, st on tagatud piisav turvalisuse tase; või
   • Eesti Vabariigi Andmekaitse inspektsioonilt on saadud eriluba sellisteks edastamisteks;
   • te olete andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks väljapoole ELi/EMPd.

 

 1. MILLISED ÕIGUSED TEIL ON?
  • Andmesubjektina on teil oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

 

Teie õigus Mida see tähendab
Õigus saada teavet

 

Me teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest käesolevas privaatsuspoliitikas, mille avaldame veebisaidil. Teatud juhtudel võime esitada teile ka eraldi teatised, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
Õigus tutvuda teie meie poolt töödeldavate isikuandmetega Teil on õigus paluda meil esitada teile koopia teie kohta töödeldavatest isikuandmetest. On mõningaid erandeid, näiteks kui meil on vaja kooskõlastada teiste isikute õigusi ning teil ei pruugi alati olla võimalik saada kõiki teie kohta käivaid isikuandmeid, mida me töötleme.
Isikuandmete parandamise õigus Saate oma isikuandmeid vaadata ja ajakohastada oma konto kaudu veebisaidil. Teil on õigus samuti paluda meil parandada andmeid, mis teie arvates on ebatäpsed. Samuti on teil õigus paluda meil täiendada teavet, mis on teie arvates ebatäielik.
Õigus piirata isikuandmete töötlemist Teil on õigus paluda meil teatud tingimustel piirata teie isikuandmete töötlemist. See tähendab, et teie andmeid võib kasutada ainult teatud eesmärkidel, näiteks meie õiguslike nõuete täitmiseks või meie õiguste kasutamiseks.
Õigus nõuda isikuandmete kustutamist Teatud tingimustel on teil õigus paluda meil teie isikuandmed kustutada (õigus kustutamisele ja õigus olla unustatud).
Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui me töötleme neid õigustatud huvi alusel. Kui te esitate vastuväite, jätkame teie isikuandmete töötlemist ainult mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või seaduslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
Õigus isikuandmete ülekantavusele Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda, et kannaksime teie poolt meile esitatud isikuandmed meie organisatsioonist üle teisele organisatsioonile või et me edastaksime need teile. See kehtib ainult teie poolt esitatud isikuandmete kohta. Seda õigust kasutatakse ainult siis, kui on olemas piisavad põhjendused ja meetmed, mis tagavad, et taotletud isikuandmete ülekandmine ei ohusta teiste isikute andmeid.
Õigus võtta tagasi oma nõusolek andmete töötlemiseks

 

Teil on õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui selliseid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil, sealhulgas sellise otseturundusega seotud profiilianalüüs (teie poolt meile esitatud isikuandmete põhjal võib profiilianalüüsi teha otseturunduse eesmärgil, et pakkuda teile kohandatud lahendusi ja pakkumisi. Te võite igal ajal oma isikuandmete automatiseeritud töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi, nõusolek tagasi võtta või mitte nõustuda sellega).

 

 • Te võite esitada meile kirjalikult aadressil abi@eleport.ee mistahes taotluse või korralduse seoses isikuandmete töötlemisega. Sellise taotluse esitamisel võime paluda teil täita vajalikud vormid, et paremini mõista teie taotluse sisu, ning esitada isikliku dokumendi või muud teavet (näiteks teie isikusamasuse kinnitamiseks elektroonilise allkirjaga), mis aitab meil teie isikut kontrollida. Kui esitate oma taotluse e-posti teel, võime sõltuvalt teie taotluse sisust paluda teil tulla meie juurde või esitada oma taotlus kirjalikult.
 • Me võime keelduda teie eespool loetletud õiguste kasutamisest (välja arvatud teie vastuväide teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil või muudel juhtudel, kui isikuandmete töötlemine toimub teie nõusolekul), kui meil on IKÜM’i sätete kohaselt lubatud keelduda teie taotluse täitmisest või kui seaduses sätestatud juhtudel on see vajalik kuritegude, kutse- või ametieetika rikkumiste ennetamiseks, uurimiseks ja avastamiseks ning andmesubjekti, meie ja teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks.
 • Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldaks otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi eesmärgil, võite sellise töötlemise keelata, ilma seda põhjendamata, saates e-kirja aadressil abi@eleport.ee või muul viisil, mis on teile saadetud sõnumis märgitud (nt klõpsates uudiskirjas sisalduval asjakohasel lingil).
 • Teie taotluse või korralduse saamisel seoses teie isikuandmete töötlemisega anname teile vastuse hiljemalt 1 kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast ja teeme taotluses nimetatud toimingud või teavitame teid, miks me keeldume seda tegemast. Kui see on asjakohane, võib seda tähtaega pikendada veel 2 kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Sellisel juhul teavitame teid pikendamisest 1 kuu jooksul pärast taotluse saamist.
 • Kui isikuandmed kustutatakse teie taotlusel, siis säilitame ainult sellise teabe koopiad, mis on vajalik meie ja teiste õigustatud huvide kaitsmiseks, kohustuste täitmiseks riigiasutuste eest, vaidluste lahendamiseks, lahknevuste tuvastamiseks või meiega sõlmitud lepingute täitmiseks.

 

 1. KAS ME SAADAME TEILE PAKKUMISI?
  • Me võime saata oma pakkumisi ja teavet meie teenuste kohta (otseturundusteated) teie e-posti aadressile ja/või telefoninumbrile, kui te olete andnud meile selleks nõusoleku või kui teie või teie esindatav organisatsioon on meie klient ja te ei ole esitanud vastuväiteid isikuandmete sellise töötlemise suhtes.
  • Kui te nõustute ja/või ei esita vastuväiteid, saadame teile teie valitud uudiseid e-posti teel või tekstisõnumiga teie poolt esitatud telefoninumbrile ja/või küsime teilt meie ja meie teenuste kvaliteedi ning meie poolt pakutava teenuse kohta.
  • Kui me saadame uudiskirju, võime koguda teavet nende inimeste kohta, kes neid said, näiteks millist sõnumit nad avasid, millistele linkidele nad klikkisid jne. Seda teavet kogutakse selleks, et pakkuda teile asjakohasemaid ja paremini kohandatud uudiskirju.
  • Teie kontaktandmed võidakse edastada meie partneritele/töötlejatele, kes pakuvad meile uudiskirju või kvaliteedi hindamise teenuseid.
  • Isegi kui olete andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil, saate selle nõusoleku igal ajal hõlpsasti tagasi võtta kõigi või osade töötlemistoimingute osas. Selleks saate te:
   • teatada meile oma loobumisest elektroonilistes teatistes ja/või pakkumistes ettenähtud viisil või
   • saata meile teate käesolevas privaatsuspoliitikas määratud e-posti aadressile. Kui taotlete sel viisil nõusoleku tühistamist, võime paluda teil oma isikut kinnitada.
  • Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, püüame lõpetada viivitamatult uudiskirjade saatmise teie kontaktidele.
  • Nõusoleku tagasivõtmine ei kohusta meid automaatselt hävitama teie isikuandmeid või andma teile teavet meie poolt töödeldavate isikuandmete kohta ning te peaksite nende toimingute kohta esitama eraldi taotluse.

 

 1. KUIDAS ME KORRALDAME MÄNGE, KAMPAANIAID, VÕISTLUSI?
  • Meie poolt avaldatud mängudes, kampaaniates või võistlustes osalemine on vabatahtlik. Selleks, et osaleda meie korraldatavas võistluses, mängus või kampaanias, peate esitama meie poolt määratud teabe, sealhulgas oma isikuandmed. Vastasel juhul ei saa te mängus, konkursil või kampaanias osaleda.
  • Teil on õigus igal ajal keelduda meie mängudes, võistlustes ja kampaaniates osalemisest ning võtta tagasi oma nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks sel eesmärgil. Te saate seda teha, kirjutades meile e-posti aadressil abi@eleport.ee või muul viisil (nt klõpsates e-kirjas sisalduval vastaval lingil). Kui te võtate oma nõusoleku tagasi või esitate vastuväite, eemaldatakse teid mängus, kampaanias või konkursil osalejate nimekirjast ning te ei osale enam mängus, kampaanias või konkursil.
  • Kui osalete meie mängudes, võistlustes ja kampaaniates, on meil õigus võtta teiega ühendust, kasutades teie poolt esitatud kontaktandmeid ja/või avaldada teavet teie kui võitja kohta veebisaidil, sotsiaalmeedia kontodel või muudes teabe avaldamise kanalites, mille me mängu, võistluse või kampaania reeglites määrame.
  • Võime kasutada mängu, kampaania või võistluse registreerimise ja/või võitjate määramise haldamiseks automatiseeritud otsuste tegemisel põhinevat tarkvararakendust. Sellest teatatakse mängu, kampaania või võistluse reeglites või see on ilmne meie poolt avaldatavate linkide kaudu. Sellisel juhul, kui te ei soovi, et teie suhtes kohaldatakse automatiseeritud otsustusprotsessi, ei saa te mängus, kampaanias või võistluses osaleda.

 

 1. KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID JA MUID JÄLGIMISTEHNOLOOGIAID?
  • Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestavad teavet (sageli lihtsalt seadet identifitseerivate numbrite ja tähtede jada, kuid võivad sisaldada ka muud teavet), mida kasutatakse teie seadme (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefoni jne) brauseris (nt Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Mozilla, Opera jne) vastavalt selle seadetele ja mis salvestatakse teie seadme kõvakettale. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutame mõistet „küpsised“, et viidata küpsistele ja muudele sarnastele tehnoloogiatele, nagu pikslisildid, veebimajakad ja selged GIF-id.
  • Me kasutame küpsiseid infovoogude ja kasutajate käitumise analüüsimiseks, usalduse edendamiseks ja turvalisuse tagamiseks, veebisaidi nõuetekohase toimimise tagamiseks, selle parandamiseks, teie eelistuste meelespidamiseks, teile näidatud sisu isikupärastamiseks ning veebisaidi sidumiseks teie sotsiaalmeedia kontodega või meie mobiilirakendusega.
  • Saate valida, kas nõustute küpsiste kasutamisega. Kui te ei ole nõus, et teie arvutisse või muu seadme brauserisse pannakse küpsiseid, võite märkida seda küpsiste nõusoleku ribas, muuta kasutatava brauseri seadeid ja keelata küpsised (kas kõik korraga või ükshaaval või rühmiti). Kui soovite keelduda küpsiste kasutamisest oma mobiilseadmes, peate järgima selle seadme ametlikke juhiseid. Pange tähele, et mõnel juhul võib küpsiste keelamine aeglustada teie sirvimise kiirust, piirata teatavate veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu veebisaidile. Lisateavet leiate veebisaidilt http://www.AllAboutCookies.org või https://www.google.com/privacy_ads.html.
  • Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamise reklaamiga seotud eesmärkidel saate deaktiveerida, külastades võrgureklaami deaktiveerimise lehekülge aadressil https://thenai.org/opt-out/.
  • Me võime kasutada kohustuslikke küpsiseid, mis on vajalikud veebisaidi toimimiseks, analüütilisi küpsiseid, funktsionaalseid küpsiseid, mille eesmärk on analüüsida veebisaidi kasutamist, jätta meelde kasutajate eelistusi ja kohandada neid veebisaidi jaoks, et me saaksime pakkuda täiustatud funktsionaalsust, tulemuslikkuse küpsiseid, kolmandate isikute poolt kasutatavaid küpsiseid, reklaamiküpsiseid, mille eesmärk on näidata teile personaliseeritud ja üldist reklaami.
  • Meie ja meie reklaamipartnerid kasutavad sihtotstarbelisi küpsiseid, et näidata teile asjakohasemat isikupärastatud reklaami. Isikupärastatud reklaami näidatakse teile teie nõusolekul. Reklaami isikupärastamise küpsiseid kasutatakse grupi mõõtmiseks, kontekstipõhise reklaami ja/või suunatud kampaaniate aktiveerimiseks.
  • Mõned kolmandad osapooled, näiteks sotsiaalvõrgustike operaatorid, võivad kasutada nende loodud anonüümseid küpsiseid, et kohandada nende loodud rakendusi või rakendusi teie vajadustele.
  • Me ei kontrolli küpsiste ja jälgimistehnoloogiate kasutamist kolmandate osapoolte poolt, seega kui soovite täpsemat teavet, soovitame teil tutvuda asjaomase kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.
  • Veebisaidil kasutatavate küpsiste loetelu:
Küpsise nimi Kirjeldus/kasutusotstarve Kehtivusaeg
CookieConsent Määrab, kas kasutaja on nõustunud küpsiste nõusoleku lahtriga. 1 aasta
CookieConsent [x2] Salvestab kasutaja küpsiste nõusoleku oleku praeguse domeeni jaoks. 1 aasta
__cfruid See küpsis on osa Cloudflare’i pakutavatest teenustest – sealhulgas koormuse tasakaalustamine, veebisaidi sisu edastamine ja DNS-ühenduse teenindamine veebisaidi operaatoritele. Seanss
ASPXAUTH Identifitseerib kasutaja ja võimaldab serveri autentimist. Seanss
bscookie Seda küpsist kasutatakse külastaja tuvastamiseks rakenduse kaudu. See võimaldab külastajal näiteks LinkedIn-rakenduse kaudu veebisaidile sisse logida. 1 aasta
NÕUSOLEK Kasutatakse selleks, et tuvastada, kas külastaja on nõustunud küpsisebänneri turunduskategooriaga. See küpsis on vajalik veebisaidi IKÜM’i nõuetele vastavuse tagamiseks. 2 aastat
li_gc Salvestab kasutaja küpsiste nõusoleku oleku praeguse domeeni jaoks. 180 päeva
ZD-suid Unikaalne id, mis identifitseerib kasutaja seanssi. Püsiv

 

 • Kasutame samuti järgmisi tooteid ja vahendeid, mis salvestavad küpsiseid:
Google Adsense Hindame ja esitame aruandeid veebisaidi kasutamise kohta seoses kuvatavate reklaamidega. Kogutud andmed võidakse edastada ja salvestada Google’i serverisse USAs. Kui te ei soovi saada kohandatud reklaami, saate oma seadeid muuta aadressil https://www.google.com/settings/ads vastavalt vajadusele. Sellisel juhul salvestatakse teie jaoks loobumisküpsis. Kui aga kustutate kõik küpsised, võidakse kustutada ka loobumisküpsis.
Google Analytics Google’i pakutav veebianalüüsi teenus, mis võimaldab analüüsida veebisaidi kasutamist, koostada selle analüüsi põhjal aruandeid ning planeerida ja prognoosida veebisaidi ja teenuste toimimist. Google Analyticsi poolt kogutud andmed võidakse edastada ja salvestada Google LLC serverisse USAs. Saate muuta oma brauseri seadeid, et takistada Google Analyticsi andmete analüüsimist. Sellisel juhul salvestatakse teie jaoks loobumisküpsis. Kui aga kustutate kõik küpsised, võidakse kustutada ka loobumisküpsis.  Samuti saate takistada Google’ile küpsise poolt teie veebisaidi kasutamise põhjal loodud andmete salvestamist ja nende andmete töötlemist, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Google Ads  Google pakub veebireklaamiteenust, mis võimaldab meil edastada reklaame külastajatele, kes otsivad meie äriga seotud märksõnu või sirvivad meie äriga seotud sisu sisaldavaid veebisaite. Google Ads võimaldab meil luua ja hallata reklaamikampaaniaid, valida reklaamiformaate, määrata pakkumisi klikkide või muljete eest ning suunata reklaami konkreetsetele asukohtadele, keeltele ja seadmetele. Reklaamikampaaniate käigus kogutud andmed võidakse edastada ja salvestada USAs asuvasse Google LLC serverisse. Lisateave: https://ads.google.com/intl/lt_lt/home/faq/, https://policies.google.com/technologies/ads .
Meta Pixel Kasutatakse remarketingi eesmärgil, et saaksime teiega uuesti ühendust võtta. See võimaldab meil kuvada huvipõhist reklaami (Facebooki reklaamid), kui külastate sotsiaalvõrgustikke Facebook, Instagram või teisi veebisaite, mis samuti seda vahendit kasutavad. Sel viisil püüame näidata teile huvipakkuvaid reklaame. Lisateavet selle kohta, kuidas Meta Pixel töötab, leiate veebisaidilt https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.

 

 1. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST
  • Kui teil on küsimusi käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduva teabe kohta, võtke meiega ühendust aadressil abi@eleport.ee.
  • Kui soovite esitada kaebuse meie isikuandmete töötlemise kohta, esitage see meile kirjalikult, esitades võimalikult palju teavet. Me teeme teiega koostööd ja püüame kõik probleemid kiiresti lahendada.
  • Kui te usute, et teie õigusi on rikutud vastavalt IKÜM’le, võite esitada kaebuse meie järelevalveasutusele, Andmekaitse Inspektsioonile; lisateavet ja kontaktandmed leiate Inspektsiooni veebisaidilt (https://www.aki.ee/en). Meie eesmärk on lahendada kõik vaidlused kiiresti ja rahumeelselt, seega võite esmalt meiega ühendust võtta.

 

 1. LÕPPSÄTTED
  • Privaatsuspoliitikat vaadatakse regulaarselt, vähemalt kord aastas, läbi ja kui see on asjakohane, tehakse selles muudatusi või täiendusi. Me teavitame teid muudatustest, postitades uuendatud privaatsuspoliitikat veebisaidil, e-posti teel, kui olete meile selle edastanud, või muude tavapäraste sidevahendite kaudu. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad alates privaatsuspoliitikas sätestatud uuendamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui on määratud teistsugune jõustumiskuupäev.
  • Kui te jätkate veebisaidi kasutamist, tellite meilt teenuseid, kasutate meie sotsiaalmeedia kontosid või võtate meiega ühendust pärast seda, kui teid on teavitatud privaatsuspoliitika tingimuste muutmisest, loetakse, et olete nõustunud muudetud privaatsuspoliitika tingimustega.