Flexible convenient EV charging | Eleport

Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 26.05.2023 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 
 2. Sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys), kuri naudojama šioje Privatumo politikoje, atitinka BDAR pateikiamą apibrėžimą ir, be kita ko, reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir t. t. 
 3. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) nustato pagrindinius principus ir reikalavimus mums bei kitiems duomenų valdytojams dėl Asmens duomenų tvarkymo. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės BDAR bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų. 
 4. Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės interneto svetainėje https://eleport.com/lt (toliau – Interneto svetainė), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas paslaugas ir jomis naudojatės, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais.  
 5. Interneto svetainėje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines (pavyzdžiui, mūsų partnerių ar tiekėjų puslapiai). Ši Privatumo politika nėra taikoma per tokias nuorodas pasiekiamoms svetainėms. Prieš naršydami tokiose svetainėse ar jose pateikdami savo Asmens duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politikas. 
 6. Jei užsakote ir gaunate mūsų paslaugas, lankotės Interneto svetainėje ar Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis rūpimais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl mūsų paslaugų pasiūlymų.  
 7. Mes galime keisti Privatumo politiką, todėl prašome Jūsų reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Kai kuriais atvejais galime Jums pateikti atskirus privatumo pranešimus, būdingus tam tikroms mūsų teikiamoms paslaugoms. Tokie pranešimai turi būti skaitomi kartu su šia Privatumo politika. 

 

KAS MES? 

 1. Mes esame UAB „Eleport“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 306068502, adresas Palangos g. 4-101, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes). 
 2. Mes valdome Interneto svetainę. Teikdami paslaugas bei jas siūlydami, vykdydami Bendrovės kasdienę veiklą ar įgyvendindami teisės aktų reikalavimus veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas. 

 

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? 

 1.  Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais: 
 2. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui, registruojatės Interneto svetainėje, užsakote mūsų paslaugas, kitaip ja naudojatės, susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu ir pan.; 
 3. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, paslaugų užsakymo istorija, Jūsų IP adresas, slapukai, apsilankymo Interneto svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.; 
 4. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų apie atliktus mokėjimus ir pan.; 
 5. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, pavyzdžiui, kai nurodo Jus kaip kontaktinį ar įgaliotą asmenį ir pan. 
 6. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą dėl duomenų perdavimo mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis  (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją. 
 7. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis: 
Asmens duomenų tvarkymo tikslas  Tvarkomi Asmens duomenys  Asmens duomenų tvarkymo terminai  Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 
Registracija interneto svetainėje siekiant parsisiųsti mobiliąją programėlę, naudojimasis paskyra, paslaugų teikimas ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas.  Vardas, pavardė, asmens kodas, vartotojo vardas, el. paštas, tel. nr., adresas, sąskaitos / kredito kortelės numeris, kredito / mokėjimo įstaiga, mokėjimo pavedimo duomenys, mokėjimų istorija, paskyros slaptažodis, užsakymo informacija (paslaugos, kaina, data), paskyros naudojimo istorija, kitas paskyros turinys bei pranešimai, el. komunikacija, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, užsakymo informacija, informacija, reikalinga paslaugų kokybės užtikrinimui.  Asmens tapatybės nustatymo, kontaktiniai bei su paskyros administravimu susiję duomenys saugomi naudojimosi Interneto svetainės / mobiliosios programėlės paskyra laikotarpiu ir 2 (du) metus nuo paskutinio prisijungimo prie Interneto svetainės paskyros 

Paslaugų teikimo informacija tvarkoma sutarties galiojimo / užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų po sutarties / užsakymo vykdymo pabaigos. 

Duomenys, susiję su kokybės užtikrinimu saugomi kokybės užtikrinimo laikotarpiu ir 5 metus po šio laikotarpio pabaigos ar paskutinio kontakto. 

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.); 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.); 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p. ). 

 

Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas.  Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), verslo liudijimo / individualios veiklos pažymėjimo numeris, tel. nr., el. paštas, pareigos, darbovietė, darbo vietos / veiklos adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, funkcijos, asmens kvalifikaciją ar specializaciją patvirtinantys dokumentai, sertifikatai ir pan. (tiek, kiek reikalinga ir susiję su teikiamų paslaugų, atliekamų darbų ir pan. pobūdžiu), el. komunikacijos duomenys.  Susitarimo galiojimo / santykių palaikymo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų po susitarimo / santykių pasibaigimo (sutarties pabaigos).  Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.); 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 

Finansinių operacijų atlikimas, sąskaitų valdymas ir buhalterinės apskaitos valdymas, mokestinių prievolių vykdymas (ne darbuotojų mokėjimai), įsiskolinimų valdymas.  Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), verslo liudijimo / individualios veiklos pažymėjimo numeris, el. paštas, tel. numeris, adresas / darbo vietos adresas, sąskaitos numeris, finansų, kredito, mokėjimo įstaiga, mokėjimo pavedime nurodomi ir su mokėjimo pavedimu susiję duomenys, PVM mokėtojo kodas, jei asmuo yra PVM mokėtojas, mokėjimo dokumentuose, mokesčių deklaracijose, kituose oficialiuose mokesčių dokumentuose, nurodoma informacija, įsiskolinimų informacija, įgaliojimo atstovauti asmenį turinys, el. ir kita komunikacija.  Duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. 

Duomenys, nepatenkantys į aukščiau minėtų teisės aktų saugojimo sritį, saugomi visą sutarties galiojimo ar šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 (dešimt) metų po sutarties / sutartinių santykių pasibaigimo. 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.) 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) 

Kandidatų į siūlomą darbo vietą įvertinimas, atranka bei duomenų tvarkymas, siekiant pasiūlyti darbo vietą ateityje.  Vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr. adresas (jei reikalinga), išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai / įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija.  Duomenys saugomi visą atrankos vykdymo laikotarpį ir 3 (tris) mėnesius pasibaigus atrankai (jei yra gautas duomenų subjekto sutikimas), nebent asmuo savo sutikimą atšaukia anksčiau. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos. 

Kai duomenys pateikiami ne konkrečiai atrankai, jie saugomi 1 (vienus) metus nuo duomenų gavimo, nebent asmuo savo sutikimą atšaukia anksčiau. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos. 

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės, Socialinių paskyrų) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas, jais pateikiamų užklausų apie Bendrovės veiklą, paslaugas administravimas, konsultavimas dėl Bendrovės teikiamų paslaugų.  Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. pašto adresas, socialinio tinklo paskyros vartotojo duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, socialinių tinklų paskyros anketos viešai matoma informacija, naudojimosi Interneto svetainės paskyros istorija, su vartotojo paskyra susietas turinys, nuorodos, žinutės turinys, atsakymo turinys. 

Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys. 

El. svetainės duomenys saugomi pagal naudojamų slapukų nustatomus saugojimo terminus. 

El. svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo surinkimo dienos. 

Socialinių tinklų paskyrose duomenys saugomi pagal socialinio tinklo valdytojo ir / ar naudotojo parinktus nustatymus. 

Komunikacijos duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 (vienus) metus po komunikacijos pabaigos. 

Nuotolinio konsultavimo ir susirašinėjimo programose konsultacijos saugomos pagal tokių programų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo komunikacijos pabaigos. 

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos. 

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) p.); 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) 

Tiesioginė rinkodara, naujienų siuntimas.  Vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr., pareigos, darbovietė, darbo vietos / veiklos adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, adresas / pristatymo adresas (jei aktualu), el. komunikacija  Duomenys saugomi 2 (du) metus nuo duomenų pateikimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos.  Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) p.); 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 

Prašymų, skundų, pretenzijų, ginčų, susijusių su Bendrovės veikla nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarka.  Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), gimimo data, el. paštas, tel. nr., atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, adresas / darbo vietos adresas, prašymo (tarp jų ir duomenų subjektų prašymų), skundo, pretenzijos, procesinių dokumentų bei su šiais dokumentais pateikiamų priedų turinys, atsakymo į prašymą, skundą, pretenziją, procesinį dokumentą bei su šiais atsakymais pateikiamų priedų turinys, pirkimo istorija, pranešimų apie įvykusius duomenų saugos pažeidimus turinys.  Prašymo, skundo, pretenzijos nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpiu ir 1 (vienerius) metus po tokio nagrinėjimo pabaigos. 

Teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų po galutinio sprendimo įsiteisėjimo. 

Kiti duomenys saugomi visą bet kokio su asmens duomenų tvarkymu susijusio klausimo administravimo laiką ir 10 (dešimt) metų po tokio administravimo pasibaigimo 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) p.) 

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) 

 

8. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie savo veiklą. Socialinėse paskyrose taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo sąlygos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, el. paštas ar pan.). Taip pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras) bus matoma kitiems konkrečios Socialinės paskyros lankytojams.  

9. Tam tikrais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis galime siųsti su paslaugų teikimu ir Interneto svetainės veikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie techninius Interneto svetainės pasikeitimus, paslaugų pokyčius ar pateikti svarbią informaciją susijusią su prekėmis. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais. 

 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS? 

 1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti 
 2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų: 
 3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai; 
 4. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu; 
 5. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, tam kad pristatytume Jums prekes) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga; 
 6. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; 
 7. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose; 
 8. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis. 
 9. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims. 

 

KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

 1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.   
 2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti: 
 3. Mūsų partneriams ar konsultantams (auditoriams, teisininkams ir pan.), kitoms institucijoms, bendrovėms, asmenims, organizacijoms su kuriomis mes dirbame ar bendradarbiaujame teikdami paslaugas ar vykdydami savo veiklą. 
 4. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems kaip: 
 5. Ryšio (internetas ir telefono ryšys) ir IT (bendros IT paslaugos, darbo vietos priežiūra, Microsoft Office365 licencijos teikimas ir administravimas, serverio paslaugos) paslaugų teikėjams; 
 6. Interneto svetainės sprendimų ir palaikymo paslaugų teikėjams; 
 7. Rinkodaros ir reklamos paslaugų teikėjams. 
 8. Kad galėtume skelbti turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams: 
 9. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms, Inc., (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų); 
 10. Google LLC (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų); 
 11. LinkedIn Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų). 
 12. Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją; 
 13. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms. 
 14. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome ES / EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES / EEE. Jūsų Asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms: 
 15. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą; 
 16. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą; 
 17. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba 
 18. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą; 
 19. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų. 

 

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?  

 Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises: 

Jūsų teisė  Ką ji reiškia 
Teisė būti informuotam 

 

Apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame šioje Privatumo politikoje, kurią skelbiame Interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais norėdami detalizuoti, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, mes Jums galime pateikti ir atskirus informacinius pranešimus. 
Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis  Turite teisę prašyti mūsų pateikti Jūsų Asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją. Esama tam tikrų išimčių, pavyzdžiui, kai turime suderinti kitų asmenų teises, todėl ne visada galite gauti visus mūsų tvarkomus jūsų Asmens duomenis. 
Teisė į Asmens duomenų ištaisymą  Savo Asmens duomenis galite peržiūrėti ir atnaujinti naudodamiesi savo paskyra Interneto svetainėje. Taip pat turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri jūsų manymu yra neišsami. 
Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą  Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikriems tikslams, pavyzdžiui, užtikrinti mūsų teisiniams reikalavimams arba siekiant įgyvendinti mūsų teises. 
Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis  Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų Asmens duomenis (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“). 
Teisė prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui  Turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei juos tvarkome remdamiesi teisėtu interesu. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 
Teisė į Asmens duomenų perkėlimą  Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad Jūsų pateiktus Asmens duomenis perkeltume iš mūsų organizacijos į kitą arba informaciją pateiktume Jums. Tai taikoma tik Jūsų pateiktų Asmens duomenų atžvilgiu. Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja atitinkami pagrindai ir priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas pavojus. 
Teisę atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo 

 

Turite teisę atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti). 

 

 1. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu [email protected]. Teikiant tokį prašymą mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pavyzdžiui, patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu 
 2. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 
 3. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu [email protected], ar kitu Jums pateiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).  
 4. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą. 
 5. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.  

 

AR MES SIŲSIME JUMS PASIŪLYMUS?  

 1. Mes galime siųsti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas (tiesioginės rinkodaros pranešimus) Jūsų el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, jeigu Jūs davėte mums sutikimą tai daryti, arba tuo atveju, kai Jūs arba Jūsų atstovaujama organizacija yra mūsų klientas ir neišreiškėte prieštaravimo tokia Asmens duomenų tvarkymui.  
 2. Jums sutikus ir (ar) neišreiškus prieštaravimo, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos ir (ar) mes teirausimės apie mūsų bei mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę. 
 3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas. 
 4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams / tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.  
 5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite: 
 6. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir / ar pasiūlymuose; arba 
 7. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti Jūsų tapatybę. 
 8. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais. 
 9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mūsų sunaikinti Jūsų Asmens duomenis ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą. 

 

KAIP MES ORGANIZUOSIME ŽAIDIMUS, AKCIJAS, KONKURSUS? 

 1. Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite.  
 2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami mums el. pašto adresu [email protected] ar kitu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške). Atšaukę sutikimą arba išreiškę prieštaravimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.  
 3. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Interneto svetainėje, Socialinėse paskyrose ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse. 
 4. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir / ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite. 

 

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS? 

 1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.  
 2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis ar mūsų mobiliąja aplikacija. 
 3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html. 
 4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu https://thenai.org/opt-out/.  
 5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.  
 6. Siekdami rodyti jums aktualesnę personalizuotą reklamą, mes ir mūsų reklamos partneriai naudoja tikslinius slapukus. Personalizuota reklama jums bus rodoma jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir / ar tikslines kampanijas.  
 7. Kai kurie tretieji asmenys, pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai, gali naudoti jų pačių sukurtus anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie jūsų poreikių. 
 8. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių slapukų ir stebėjimo technologijų naudojimo, tad jei norite sužinoti detalesnę informaciją, mes rekomenduojame patikrinti atitinkamos trečiosios šalies privatumo politiką. 
 9. Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:  
Slapuko pavadinimas  Aprašymas/ Naudojimo tikslas  Galiojimo laikas 
CookieConsent  Nustato, ar vartotojas sutiko su slapuko sutikimo laukeliu.  1 metai 
CookieConsent [x2]  Išsaugo vartotojo sutikimo su slapukais būseną naudojamam domenui.  1 metai 
__cfruid  Šis slapukas yra „Cloudflare“ teikiamų paslaugų dalis – įskaitant apkrovos balansavimą, svetainės turinio pateikimą ir DNS ryšio aptarnavimą svetainių operatoriams.  Naršymo sesija 
ASPXAUTH  Identifikuoja vartotoją ir leidžia autentifikuoti serverį.  Naršymo sesija 
bscookie  Šis slapukas naudojamas identifikuoti vartotoją per programą. Tai leidžia vartotojui prisijungti prie svetainės, pavyzdžiui, naudojant „LinkedIn“ programą.  1 metai 
CONSENT  Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų juostoje.   2 metai 
li_gc  Išsaugo vartotojo sutikimo su slapukais būseną naudojamam domenui.  180 dienų 
ZD-suid  Unikalus ID, identifikuojantis vartotojo seansą.  Nuolat 

 

Mes taip pat naudojame šiuos produktus bei įrankius, kurie įrašo slapukus: 

Google Adsense  Įvertina Interneto svetainės naudojimą rodomų reklamų atžvilgiu ir teikia ataskaitas. Surinkti duomenys gali būti perduodami ir saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, Jūs galite adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. 
Google Analytics  „Google“ teikiama internetinės analizės paslauga, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojatės Interneto svetaine, sudaryti šia analize paremtas ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys gali būti perduodami ir saugomi „Google LLC“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
Google Ads   „Google“ teikiama internetinės reklamos paslaugą, leidžiančią mums rodyti skelbimus lankytojams, kurie ieško raktinių žodžių, susijusių su mūsų verslu, arba naršo svetainėse, kurių turinys susijęs su mūsų verslu. „Google Ads“ leidžia mums kurti ir valdyti reklamos kampanijas, pasirinkti skelbimų formatus, nustatyti pasiūlymus už paspaudimus ar parodymus ir orientuotis į konkrečias vietoves, kalbas ir įrenginius. Reklamų kampanijų metu surinkti duomenys gali būti perduodami ir saugomi „Google LLC“ serveryje JAV. Daugiau informacijos: https://ads.google.com/intl/lt_lt/home/faq/, https://policies.google.com/technologies/ads.   
Meta Pixel  Naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su jumis vėl susisiekti. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą (Facebook Ads), kai Jūs lankotės socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą. Daugiau informacijos kaip veikia Meta Pixel https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.   

 

SUSISIEKITE SU MUMIS 

 1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu [email protected]. 
 2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus. 
 3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.  

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Privatumo politika reguliariai, ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus, peržiūrima ir, prireikus, atliekami Privatumo politikos pakeitimai ar papildymai. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, Jūsų el. paštu, jei tokį būsite mums pateikęs, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. 
 2. Jei Jūs po pranešimo apie Privatumo politikos sąlygų pakeitimą ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote paslaugas iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis, laikoma, kad Jūs susipažinote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.