Privātuma politika | Eleport

Privātuma politika

Pēdējās atjaunināšanas datums: 26.05.2023. 

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

 1. Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un jūsu personas datu drošību, tāpēc esam sagatavojuši šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – “Privātuma politika“), kurā izskaidrots, kā mēs apstrādājam un aizsargājam jūsu personas datus, kādas ir jūsu tiesības, kā arī sniegta cita informācija par jūsu personas datu apstrādi. 
 2. Šajā Privātuma politikā lietotais termins “personas dati” (“Personas dati“) atbilst VDAR sniegtajai definīcijai un cita starpā nozīmē jebkuru informāciju vai informācijas kopumu, pēc kura mēs varam tieši vai netieši jūs identificēt, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru utt. 
 3. Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679 (“VDAR”) nosaka galvenos principus un prasības, kas attiecas uz mums un citiem datu pārziņiem saistībā ar Personas datu apstrādi. Apstrādājot jūsu Personas datus, mēs ievērojam VDAR un citu piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī uzraugošo iestāžu norādījumus. 
 4. Šī Privātuma politika tiek piemērota, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni https://eleport.com/lv (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne“), apmeklējat mūsu kontus sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn (turpmāk tekstā – “Sociālo tīklu konti“), apskatāt mūsu sniegto informāciju, pasūtāt un izmantojat mūsu piedāvātos pakalpojumus, sazināties ar mums pa tālruni, izmantojot e-pasta saziņu, interesējaties par mūsu piedāvājumiem vai sazināties ar mums saistībā ar citiem jautājumiem. 
 5. Tīmekļa vietnē un Sociālo tīklu kontos var būt saites uz ārējām tīmekļa vietnēm (piemēram, mūsu partneru vai piegādātāju tīmekļa vietnēm). Šī Privātuma politika neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas pieejamas, izmantojot šādas saites. Pirms pārlūkojat šādas vietnes vai iesniedzat tajās savus Personas datus, iepazīstieties ar šo vietņu konfidencialitātes politiku. 
 6. Ja jūs pasūtāt un saņemat mūsu pakalpojumus, apmeklējat Tīmekļa vietni vai Sociālo tīklu kontus, sazināties ar mums, uzdodot jautājumus, mēs uzskatām, ka esat izlasījis un piekritis šīs Privātuma politikas noteikumiem un tajā izklāstītajiem Personas datu izmantošanas mērķiem, līdzekļiem un procedūrām. Ja jūs nepiekrītat Privātuma politikai, jūs nedrīkstat izmantot Tīmekļa vietni, Sociālo tīklu kontus vai sazināties ar mums par mūsu pakalpojumu piedāvājumiem.  
 7. Mēs varam veikt izmaiņas mūsu Privātuma politikā, tāpēc, lūdzu, regulāri apmeklējiet Tīmekļa vietni un iepazīstieties ar jaunāko publicēto Privātuma politikas versiju. Dažos gadījumos mēs varam jums sniegt atsevišķus privātuma paziņojumus, kas attiecas uz konkrētiem mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šādi paziņojumi ir lasāmi kopsakarībā ar šo Privātuma politiku. 

 

KAS MĒS ESAM? 

 1. Mēs esam ELEPORT SIA, Latvijas Republikā reģistrēta privāta akciju sabiedrība, reģistrācijas numurs 40203320165, adrese Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV-1039 (turpmāk tekstā – “Uzņēmums” vai “mēs“). 
 2. Mēs pārvaldām Tīmekļa vietni. Sniedzot un piedāvājot savus pakalpojumus, veicot Uzņēmuma ikdienas saimniecisko darbību vai pildot juridiskās prasības, mēs rīkojamies kā Personas datu pārzinis. 

 

KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM? 

 1.  Jūsu saņemtos Personas datus mēs apstrādājam šādos veidos: 
 2. kad jūs sniedzat mums savus Personas datus, piemēram, reģistrējoties Tīmekļa vietnē, pasūtot mūsu pakalpojumus, citādi izmantojot Tīmekļa vietni, sazinoties ar mums pa e-pastu, tālruni u.c.; 
 3. mēs vācam jūsu Personas datus laikā, kad izmantojat Tīmekļa vietni, Sociālo tīklu kontus, piemēram, pakalpojumu pasūtījumu vēsturi, jūsu datora IP adresi, sīkdatnes, Tīmekļa vietnes apmeklējumu vēsturi, preferences, atvērtās URL saites un tml.; 
 4. gadījumos, kad saņemam Personas datus no citām personām, piemēram, saņemot informāciju no publiskiem reģistriem, valsts vai vietējām iestādēm vai struktūrām, mūsu partneriem, citām trešajām personām, piemēram, maksājumu iestādēm par veiktajiem maksājumiem utt; 
 5. gadījumos, kad ar jūsu piekrišanu jūsu Personas datus mums sniedz citas personas, piemēram, norādot jūs kā kontaktpersonu vai pilnvaroto personu un tml. 
 6. Par šādu personas datu precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu, kā arī par datu subjekta piekrišanu datu nosūtīšanai mums atbild persona, kura mums sniedz Personas datus. Mēs varam lūgt jums apstiprināt, ka personai ir tiesības sniegt mums Personas datus (piemēram, aizpildot pakalpojumu pasūtījuma vai reģistrācijas veidlapas). Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja persona uzdod mums jautājumu par savu Personas datu saņemšanu) mēs identificēsim šādu datu sniedzēju. 
 7. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus šādiem nolūkiem un ar šādiem nosacījumiem: 
Personas datu apstrādes mērķis  Apstrādātie personas dati  Personas datu apstrādes termiņi  Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums 
Reģistrēšanās tīmekļa vietnē, lai lejupielādētu mobilo lietotni, jūsu konta izmantošana, pakalpojumu sniegšana un sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana.  Vārds, uzvārds, personas kods, lietotājvārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese, konta/kredītkartes numurs, kredītiestāde/norēķinu iestāde, maksājuma uzdevuma informācija, maksājumu vēsture, konta parole, pasūtījuma informācija (pakalpojumi, cena, datums), konta lietošanas vēsture, cits konta saturs un paziņojumi, e-pasta paziņojumi, saziņa ar pārstāvēto juridisko personu, pasūtījuma informācija, pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamā informācija.  Personas identifikācijas, kontaktinformācijas un konta administrēšanas dati tiek glabāti Tīmekļa vietnes/mobilās lietotnes konta lietošanas laikā un 2 (divus) gadus pēc pēdējās pieteikšanās Tīmekļa vietnes kontā. 

Informāciju par pakalpojumu sniegšanu tiek apstrādāta līguma/pasūtījuma darbības laikā un 10 (desmit) gadus pēc līguma/pasūtījuma termiņa beigām. 

Dati, kas attiecas uz kvalitātes nodrošināšanu, tiek glabāti kvalitātes nodrošināšanas perioda laikā un 5 gadus pēc šī perioda beigām vai pēc pēdējās sazināšanās. 

Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). 

Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). 

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

 

Uzņēmuma darbībai nepieciešamo līgumu slēgšana un izpilde, cita iekšējā administrācija.  Vārds, uzvārds, personas kods (ja piemērojams), uzņēmējdarbības licences/individuālās darbības apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese, amats, darba vieta, darbavietas/darbības vietas adrese, radniecība ar pārstāvēto personu, pienākumi, funkcijas, personas kvalifikāciju vai specializāciju apliecinoši dokumenti, sertifikāti u. c. (ciktāl tas nepieciešams un atbilst sniegto pakalpojumu raksturam, veiktajam darbam u. c.), e-pasta saziņas dati.  Līguma/sadarbības termiņa laikā un 10 (desmit) gadus pēc līguma/sadarbības beigām (līguma darbības beigām).  Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). 

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Finanšu transakcijas, kontu pārvaldība un grāmatvedība, nodokļu saistību izpilde (ar darbiniekiem nesaistīti maksājumi), parādsaistību pārvaldība.  Vārds, uzvārds, personas kods (ja piemērojams), komercdarbības licences/saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs, amats, darba vieta, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese/darba vietas adrese, konta numurs, finanšu, kredītiestādes/maksājumu iestādes rekvizīti, maksājuma uzdevuma un ar to saistītā informācija, PVN maksātāja reģistrācijas numurs, ja persona ir reģistrēts PVN maksātājs, maksājuma dokumentos, nodokļu deklarācijās, citos oficiālos nodokļu dokumentos ietvertā informācija, informācija par nokavējuma naudu, personas pārstāvības pilnvarojuma saturs, e-pasta adrese un cita kontaktinformācija.  Dati tiek glabāti saskaņā ar finanšu operācijas un grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

Dati, kas neietilpst iepriekš minēto normatīvo aktu glabāšanas tvērumā, tiek glabāti visu līguma vai sadarbības laiku un 10 (desmit) gadus pēc līguma/līgumattiecību izbeigšanas. 

Apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). 

Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārzinim uzlikto juridisko pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). 

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Kandidātu izvērtēšana un atlase saistībā ar darba piedāvājumu, kā arī Personas datu apstrāde saistībā ar darba piedāvājumiem nākotnē.  Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs (ja attiecināms), dati par izglītību un darba pieredzi, CV saturs, cita informācija, kas nepieciešama kandidātu atlasei/izvērtēšanai vai kuru sniedzis kandidāts.  Datus glabā atlases procesa laikā un 3 (trīs) mēnešus pēc atlases procesa beigām (ar datu subjekta piekrišanu), ja vien datu subjekts neatsauc savu piekrišanu agrāk. Šādā gadījumā personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim. 

Ja dati netiek sniegti konkrētai atlasei, tos glabā 1 (vienu) gadu no datu saņemšanas dienas, ja vien persona neatsauc savu piekrišanu agrāk. Šādā gadījumā personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim. 

Datu subjekta piekrišana šādai apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). 

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Elektronisko informācijas kanālu (Tīmekļa vietnes, Sociālo tīklu kontu) pārvaldība, darbība un kvalitātes uzlabošanajautājumu par uzņēmuma darbību un pakalpojumiem administrēšana, konsultēšana par Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.  Vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, sociālo tīklu kontu lietotāja dati, tālruņa numurs, e-pasta adrese, IP adrese, dati, kas iegūti, izmantojot sīkdatnes un iestatījumus, izmantotā pārlūkprogramma, Sociālo tīklu konta profilā publiski redzamā informācija, Tīmekļa vietnes konta lietošanas vēsture, ar lietotāja kontu saistītais saturs, saites, ziņojuma saturs, atbildes saturs. 

Dati, kas savākti, izmantojot Sociālo tīklu konta integrāciju. 

Tīmekļa vietnes dati tiek glabāti saskaņā ar izmantoto sīkdatņu noteiktajiem glabāšanas termiņiem. 

Tīmekļa vietnes dati, kas nav iekļauti sīkdatņu informācijā, tiek glabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no iegūšanas datuma. 

Sociālo tīklu kontos dati tiek glabāti saskaņā ar sociālā tīkla pārvaldnieka un/vai lietotāja izvēlētajiem iestatījumiem. 

Saziņas datus glabā visu saziņas laiku un 1 (vienu) gadu pēc saziņas beigām. 

Konsultācijas, kas sniegtas attālināto konsultāciju un sarakstes lietojumprogrammās, tiek glabātas saskaņā ar šo lietojumprogrammu iestatījumiem, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc saziņas beigām. 

Personas datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, glabā iepriekš noteiktajā kārtībā, ja vien persona neatsauc doto piekrišanu. Šādā gadījumā personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim. 

Datu subjekta piekrišana šādai apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). 

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Tiešais mārketings, informatīvie biļeteni.  Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, amats, darbavieta, darbavietas/darbības adrese, radniecība ar pārstāvēto personu, piegādes adrese (ja attiecināms), e-pasta saziņa  Dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no datu iesniegšanas dienas, ja vien persona neatsauc savu piekrišanu. Šādā gadījumā personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim.  Datu subjekta piekrišana šādai apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); 

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Pieprasījumu, sūdzību, prasību, pretenziju, strīdu, kas saistīti ar Uzņēmuma darbību, izskatīšana tiesā un ārpus tiesas.  Vārds, uzvārds, personas kods (ja attiecināms), dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pārstāvētā juridiskā persona, saistība ar pārstāvēto juridisko personu, adrese/darba vietas adrese, pieprasījuma (tostarp datu subjektu pieprasījumu), sūdzības, prasības, procesuālo dokumentu un to pielikumu saturs, atbildes uz pieprasījumu, sūdzību, prasību, procesuālo dokumentu un to pielikumu saturs, pirkumu vēsture, paziņojumu par datu aizsardzības pārkāpumiem saturs.  Pieprasījuma, sūdzības, prasības ārpustiesas izskatīšanas laikā un 1 (vienu) gadu pēc izskatīšanas beigām. 

Tiesvedības dokumentus glabā tiesvedības laikā un 10 (desmit) gadus pēc galīgā sprieduma stāšanās spēkā. 

Citus datus glabā visu ar personas datu apstrādi saistīto jautājumu administrēšanas laikā un desmit (10) gadus pēc šādas administrēšanas beigām. 

Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārzinim uzlikto juridisko pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). 

Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

 

8. Mēs publicējam informāciju par savām darbībām savos Sociālo tīklu kontos. Uz Sociālo tīklu kontiem attiecas arī to sociālo tīklu, kuros ir izvietoti Sociālo tīklu konti, operatoru privātuma noteikumi. Kad jūs mijiedarbojaties ar mums Sociālo tīklu kontos un sniedzat konkrētu informāciju (piemēram, sūtot mums ziņojumus un komentējot mūsu ierakstus), atkarībā no jūsu izvēlētajiem privātuma iestatījumiem mēs varam redzēt jūsu profila publisko informāciju (vārdu, attēlu, e-pasta adresi utt.). Šī informācija (piemēram, jūsu komentārs) būs redzama arī citiem konkrētā Sociālo tīklu konta apmeklētājiem.  

9. Noteiktos gadījumos mēs varam izmantot jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai nosūtītu jums paziņojumus saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un Tīmekļa vietnes darbību, piemēram, lai informētu jūs par tehniskajām izmaiņām Tīmekļa vietnē, izmaiņām pakalpojumos vai sniegtu svarīgu informāciju par produktiem. Šādi paziņojumi ir nepieciešami pilnvērtīgai mūsu pakalpojumu sniegšanai, un tie netiek uzskatīti par reklāmas paziņojumiem. 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS UN KĀDUS PRINCIPUS MĒS IEVĒROJAM? 

 1. Mēs vācam un apstrādājam tikai tādus Personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mūsu noteiktos Personas datu apstrādes mērķus. 
 2. Apstrādājot jūsu Personas datus, mēs ievērojam piemērojamo un spēkā esošo normatīvo aktu, tostarp VDAR, prasības: 
 3. Mēs vācam jūsu Personas datus noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un neapstrādājam tos tādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem, izņemot likumā atļautajā apmērā. 
 4. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā. 
 5. Mēs veicam visus samērīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Personas dati, kas nav precīzi vai pilnīgi attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti, tiek nekavējoties izlaboti, papildināti, to apstrāde tiek apturēta vai tie tiek iznīcināti. Jums ir tiesības grozīt un atjaunināt mums sniegto informāciju. Dažos gadījumos (piemēram, lai jums piegādātu preces) mums ir nepieciešama precīza un atjaunināta informācija par jums, un mēs varam lūgt jūs periodiski apstiprināt, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir pareiza. 
 6. Mēs tos glabājam tādā formā, lai jūsu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tiek apstrādāti Personas dati. 
 7. Mēs neizpaužam Personas datus trešajām personām un apņemamies tos izpaust tikai tādā veidā, kā noteikts Privātuma politikā vai piemērojamajos normatīvajos aktos. 
 8. Mēs nodrošinām, lai jūsu Personas dati tiktu apstrādāti droši un būtu aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Esam īstenojuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu savākto informāciju no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, bojājumiem, izmaiņām, pazaudēšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nesankcionētas apstrādes. Personas datu drošības pasākumus nosaka, ņemot vērā ar Personas datu apstrādi saistītos riskus. 
 9. Mūsu darbinieki ir rakstiski apņēmušies neizpaust vai neizplatīt jūsu Personas datus trešajām personām. 

 

KAM UN KAD MĒS NODODAM JŪSU PERSONAS DATUS? 

 1. Mēs nododam jūsu Personas datus tikai tādā veidā, kā noteikts šajā Privātuma politikā.   
 2. Mēs drīkstam nodot jūsu Personas datus: 
 3. Mūsu partneriem vai konsultantiem (revidentiem, juristiem u.c.), citām iestādēm, uzņēmumiem, personām, organizācijām, ar kurām mēs strādājam vai sadarbojamies, sniedzot savus pakalpojumus vai veicot darbības. 
 4. Personas datu apstrādātājiem, kurus mēs izmantojam, piemēram: 
 5. Sakaru (internets un telefons) un IT (vispārējie IT pakalpojumi, darbstaciju uzturēšana, Microsoft Office 365 licenču nodrošināšana un administrēšana, serveru pakalpojumi) pakalpojumu sniedzējiem; 
 6. Tīmekļa vietņu risinājumu un atbalsta pakalpojumu sniedzējiem; 
 7. Mārketinga un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem. 
 8. Mēs sniedzam datus šo sociālo tīklu platformu operatoriem, lai publicētu saturu Sociālo tīklu kontos: 
 9. Meta Platforms Ireland Ltd (Īrija) un Meta Platforms, Inc., (ASV) (dati tiek droši pārsūtīti pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām ES standarta līguma klauzulām par datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas);  
 10. Google LLC (ASV) (dati tiek droši pārsūtīti pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām ES standarta līguma klauzulām par datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas);  
 11. LinkedIn Inc. (ASV) (dati tiek droši pārsūtīti pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām ES standarta līguma klauzulām par datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas).  
 12. Tiesībsargājošajām un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesas un citām strīdu izšķiršanas iestādēm, citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas Igaunijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Mēs sniedzam šīm organizācijām normatīvajos aktos noteikto vai pašu organizāciju norādīto informāciju. 
 13. Nepieciešamības gadījumā – uzņēmumiem, kas plāno pirkt vai iegādāties Uzņēmuma biznesu vai iesaistīties kopuzņēmumos vai citos sadarbības veidos ar mums, kā arī mūsu dibinātiem uzņēmumiem. 
 14. Parasti Personas datus mēs apstrādājam ES/EEZ, taču dažos gadījumos jūsu Personas dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ. Jūsu personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES/EEZ tikai ar šādiem nosacījumiem: 
 15. Dati tiek nodoti tikai uzticamiem mūsu partneriem, kas palīdz mums nodrošināt jums mūsu pakalpojumu sniegšanu. 
 16. Ar šādiem partneriem ir noslēgti datu apstrādes vai datu sniegšanas līgumi, ar kuriem viņi garantē jūsu Personas datu drošību. 
 17. Eiropas Savienības Komisija ir pieņēmusi lēmumu par tās valsts piemērotību, kurā ir reģistrēts mūsu partneris, t. i., ir nodrošināts atbilstošs drošības līmenis vai 
 18. Šādai pārsūtīšanai ir saņemta īpaša atļauja no Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas. 
 19. Jūs esat piekritis savu Personas datu pārsūtīšanai ārpus ES/EEZ. 

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?  

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu Personas datiem:  

Jūsu tiesības  Ko tas nozīmē 
Tiesības būt informētam 

 

Mēs jūs informējam par jūsu Personas datu apstrādi šajā Privātuma politikā, kuru mēs publicējam Tīmekļa vietnē. Noteiktos gadījumos mēs arī varam sniegt jums atsevišķus informatīvos paziņojumus par to, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus.  
Tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus mēs apstrādājam  Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izsniedzam jūsu Personas datu, kurus mēs apstrādājam, kopiju. Ir daži izņēmumi, piemēram, ja mums ir jāsaskaņo citu personu tiesības, tāpēc jūs ne vienmēr varat saņemt visus Personas datus, kurus mēs apstrādājam par jums. 
Tiesības labot Personas datus  Jūs varat skatīt un atjaunināt savus Personas datus, izmantojot savu Tīmekļa vietnē esošo kontu. Jums arī ir tiesības lūgt mums labot informāciju, kura, jūsuprāt, ir neprecīza. Jums arī ir tiesības lūgt mums papildināt informāciju, kura, jūsuprāt, ir nepilnīga. 
Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi  Noteiktos apstākļos jums ir tiesības lūgt mums ierobežot jūsu Personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka jūsu datus var izmantot tikai noteiktiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu atbilstību mūsu juridiskajām prasībām vai īstenotu mūsu tiesības. 
Tiesības pieprasīt dzēst Personas datus  Noteiktos apstākļos jums ir tiesības lūgt mums dzēst jūsu Personas datus (tiesības uz dzēšanu un tiesības tikt aizmirstam). 
Tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi  Jums ir tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz likumīgām interesēm. Ja jūs iebilstat, mēs turpināsim apstrādāt jūsu Personas datus tikai pamatotu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības. 
Tiesības pārsūtīt Personas datus  Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs pārsūtām jūsu iesniegtos Personas datus no mūsu organizācijas citai organizācijai vai lai mēs jums sniegtu šo informāciju. Tas attiecas tikai uz jūsu sniegtajiem Personas datiem. Šīs tiesības tiks izmantotas tikai tad, ja būs atbilstošs pamatojums un pasākumi, lai nodrošinātu to, ka pieprasīto personas datu pārsūtīšana neapdraudēs citu personu Personas datus. 
Tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei 

 

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jūsu Personas datu apstrādei, ja šādi dati tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai saistībā ar šādu tiešo mārketingu (pamatojoties uz jūsu mums sniegtajiem Personas datiem, profilēšana var tikt veikta tiešā mārketinga nolūkos, lai nodrošinātu jums pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt vai iebilst pret savu Personas datu automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu). 

 

 1. Jebkuru pieprasījumu vai norādījumu saistībā ar Personas datu apstrādi varat mums iesniegt rakstiski, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]. Šāda pieprasījuma iesniegšanas laikā mēs varam lūgt jūs aizpildīt nepieciešamās veidlapas, lai labāk izprastu jūsu pieprasījuma saturu, kā arī iesniegt personu apliecinošu dokumentu datus vai citu informāciju (piemēram, apstiprināt savu identitāti ar elektronisko parakstu), kas palīdzēs mums pārbaudīt jūsu identitāti. Ja pieprasījumu iesniedzat pa e-pastu, atkarībā no jūsu pieprasījuma satura mēs varam lūgt jums ierasties pie mums vai iesniegt pieprasījumu rakstveidā. 
 2. Mēs varam atteikties īstenot jūsu iepriekš minētās tiesības (izņemot jūsu iebildumu pret Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos vai citos gadījumos, kad Personas datu apstrāde tiek veikta ar jūsu piekrišanu), ja saskaņā ar VDAR prasībām mums ir atļauts atteikties īstenot jūsu pieprasījumu vai ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu, profesionālās vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī lai aizsargātu datu subjekta, mūsu un citu personu tiesības un brīvības. 
 3. Ja nevēlaties, lai jūsu Personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga, tostarp profilēšanas nolūkos, jūs varat atteikties no šādas apstrādes, nenorādot iemeslus, nosūtot e-pastu uz adresi [email protected] vai izmantojot jebkuru citu veidu, kas norādīts jums nosūtītajā ziņojumā (piemēram, noklikšķinot uz attiecīgās saites informatīvajā biļetenā).  
 4. Pēc jūsu pieprasījuma vai norādījumu par jūsu Personas datu apstrādi saņemšanas mēs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma datuma sniegsim jums atbildi un veiksim pieprasījumā norādītās darbības vai informēsim jūs, kāpēc atsakāmies to darīt. Nepieciešamības gadījumā termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Šādā gadījumā mēs jūs informēsim par pagarinājumu 1 mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
 5. Ja Personas dati tiek dzēsti pēc jūsu pieprasījuma, mēs saglabāsim tikai tādas informācijas kopijas, kas ir nepieciešamas, lai aizsargātu mūsu un citu personu likumīgās intereses, lai izpildītu saistības pret valsts iestādēm, risinātu strīdus, identificētu jebkādas neatbilstības vai ievērotu jebkādus līgumus, kurus esat noslēdzis ar mums.  

 

VAI MĒS SŪTĪSIM JUMS PIEDĀVĀJUMUS?  

 1. Mēs varam nosūtīt uz jūsu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru savus piedāvājumus un informāciju par mūsu pakalpojumiem (tiešā mārketinga paziņojumus), ja esat devis tam savu piekrišanu vai ja jūs vai jūsu pārstāvētā organizācija ir mūsu klients un jūs neesat iebildis pret šādu Personas datu apstrādi.  
 2. Ja piekrītat un/vai neiebilstat, mēs nosūtīsim jums jūsu izvēlētos jaunumus pa e-pastu vai īsziņā uz jūsu norādīto tālruņa numuru un/vai uzdosim jums jautājumus par mums un mūsu pakalpojumu kvalitāti un sniegtajiem pakalpojumiem. 
 3. Nosūtot informatīvos biļetenus, mēs varam apkopot informāciju par cilvēkiem, kuri tos saņēmuši, piemēram, kuru ziņojumu viņi ir atvēruši, uz kurām saitēm viņi ir noklikšķinājuši utt. Šī informācija tiek apkopota, lai palīdzētu mums sagatavot jums atbilstošākus un vairāk pielāgotus informatīvos biļetenus. 
 4. Jūsu kontaktinformācija var tikt nodota mūsu partneriem/datu apstrādātājiem, kuri mums nodrošina informatīvo biļetenu izveides vai kvalitātes novērtēšanas pakalpojumus.  
 5. Pat ja esat piekritis Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, jūs jebkurā brīdī varat viegli atsaukt šo piekrišanu attiecībā uz visām vai daļu no apstrādes darbībām. Lai to izdarītu, jūs varat: 
 6. paziņot mums par savu atteikšano elektroniskās saziņas paziņojumos un/vai piedāvājumos norādītajā veidā; vai 
 7. nosūtīt mums paziņojumu uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Ja jūs pieprasāt atsaukt savu piekrišanu šādā veidā, mēs varam lūgt jums apstiprināt savu identitāti. 
 8. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs centīsimies nekavējoties pārtraukt sūtīt jums informatīvos biļetenus. 
 9. Piekrišanas atsaukšana automātiski neuzliek mums pienākumu iznīcināt jūsu Personas datus vai sniegt jums informāciju par mūsu apstrādātajiem Personas datiem, un attiecībā uz šīm darbībām jums ir jāiesniedz atsevišķs pieprasījums. 

 

KĀ MĒS ORGANIZĒSIM SPĒLES, AKCIJAS, KONKURSUS? 

 1. Dalība mūsu publicētajās spēlēs, akcijās vai konkursos nav obligāta. Lai piedalītos mūsu rīkotajā konkursā, spēlē vai akcijā, jums ir jāiesniedz mūsu norādītā informācija, tostarp jūsu Personas dati. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet piedalīties spēlē, konkursā vai akcijā.  
 2. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no dalības mūsu spēlēs, konkursos, akcijās un atsaukt savu piekrišanu apstrādāt un izmantot šim nolūkam savus Personas datus. To varat izdarīt, rakstot mums uz e-pasta adresi [email protected] vai jebkādā citā veidā (piemēram, noklikšķinot uz attiecīgās saites e-pasta ziņojumā). Ja atsaucat savu piekrišanu vai iebilstat pret to, jūs tiksiet svītrots no spēles, akcijas vai konkursa dalībnieku saraksta un vairs nepiedalīsieties spēlē, akcijā vai konkursā.  
 1. Ja piedalāties mūsu spēlēs, konkursos un akcijās, mums ir tiesības sazināties ar jums, izmantojot jūsu norādīto kontaktinformāciju, un/vai publicēt Tīmekļa vietnē, Sociālo tīklu kontos vai citos informācijas publicēšanas kanālos, ko mēs norādām spēles, konkursa vai akcijas noteikumos, informāciju par jums kā par uzvarētāju. 
 1. Lai pārvaldītu reģistrāciju un/vai noteiktu spēles, akcijas vai konkursa uzvarētājus, mēs varam izmantot uz automatizētu lēmumu pieņemšanu balstītu programmatūru. Par to tiks paziņots spēles, akcijas vai konkursa noteikumos vai arī tas būs redzams pēc mūsu sniegtajām saitēm. Šādā gadījumā, ja nevēlaties, lai attiecībā uz jums tiktu veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, jūs nevarēsiet piedalīties spēlē, akcijā vai konkursā. 

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES UN CITAS IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS? 

 1. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kuros tiek saglabāta informācija (bieži vien tikai ierīci identificējoša ciparu un burtu virkne, bet var būt arī cita informācija), kas tiek izmantota jūsu ierīces pārlūkprogrammā (piemēram, Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Mozilla, Opera u.c.) saskaņā ar tās iestatījumiem un tiek saglabāti jūsu ierīces cietajā diskā. Šajā Privātuma politikā mēs lietojam terminu “sīkdatnes”, lai apzīmētu sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus, tīmekļa bākas un caurspīdīgās GIF datnes.  
 2. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai analizētu informācijas plūsmas un lietotāju uzvedību, veicinātu uzticēšanos un nodrošinātu drošību, nodrošinātu pareizu Tīmekļa vietnes darbību, uzlabotu to, atcerētos jūsu preferences, personalizētu jums rādīto saturu un sasaistītu Tīmekļa vietni ar jūsu Sociālo tīklu kontiem vai mūsu mobilo lietotni. 
 3. Varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkdatnes. Ja nepiekrītat sīkdatņu ievietošanai jūsu datora vai citas ierīces pārlūkprogrammā, varat atzīmēt izvēles lodziņu sīkdatņu piekrišanas joslā, mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus un atspējot sīkdatnes (visas uzreiz, pa vienai vai grupās). Ja vēlaties atteikties no sīkdatnēm savā mobilajā ierīcē, jums jāievēro oficiālie norādījumi, kas attiecas uz šo ierīci. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos atteikšanās no sīkdatnēm var palēnināt pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietņu funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet http://www.AllAboutCookies.org vai https://www.google.com/privacy_ads.html.  
 4. Varat deaktivizēt trešo pušu sīkdatņu izmantošanu ar reklāmu saistītiem mērķiem, apmeklējot Tīkla reklāmu deaktivizēšanas lapu tīmekļa vietnē https://thenai.org/opt-out/.   
 5. Mēs varam izmantot obligātās sīkdatnes, kas ir nepieciešamas Tīmekļa vietnes darbībai, analītiskās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, kuru mērķis ir analizēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, atcerēties lietotāju preferences un pielāgot tās Tīmekļa vietnei, lai mēs varētu nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti, veiktspējas sīkdatnes, trešo personu sīkdatnes, kuras izmanto trešās personas, reklāmas sīkdatnes, kuru mērķis ir rādīt jums personalizētas un vispārīgas reklāmas.  
 6. Mēs un mūsu reklāmas partneri izmantojam mērķēšanas sīkdatnes, lai rādītu jums atbilstošākas personalizētās reklāmas. Personalizētās reklāmas jums tiks rādītas ar jūsu piekrišanu. Reklāmu personalizācijas sīkdatnes tiek izmantotas, lai mērītu grupu, aktivizētu kontekstuālo reklāmu un/vai mērķētās kampaņas.  
 7. Dažas trešās puses, piemēram, sociālo tīklu operatori, var izmantot viņu izveidotās anonimizētās sīkdatnes, lai pielāgotu viņu izstrādātās lietotnes vai programmas jūsu vajadzībām. 
 8. Mēs nekontrolējam, kā trešās puses izmanto sīkdatnes un izsekošanas tehnoloģijas, tāpēc, ja vēlaties uzzināt sīkāku informāciju, iesakām iepazīties ar attiecīgās trešās puses privātuma politiku. 
 9. Tīmekļa vietnē izmantoto sīkdatņu saraksts:  
Sīkdatnes nosaukums  Apraksts/izmantošanas mērķis  Derīguma termiņš 
CookieConsent  Nosaka, vai lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanai.  1 gads 
CookieConsent [x2]  Saglabā lietotāja sīkdatņu piekrišanas stāvokli pašreizējam domēnam.  1 gads 
__cfruid  Šī sīkdatne ir daļa no Cloudflare sniegtajiem pakalpojumiem – ietver slodzes līdzsvarošanu, vietnes satura piegādi un DNS savienojuma apkalpošanu vietnes operatoriem.  sesija 
ASPXAUTH  Identificē lietotāju un nodrošina autentifikāciju serverī.  sesija 
bscookie  Šī sīkdatne tiek izmantota, lai identificētu apmeklētāju, izmantojot lietojumprogrammu. Tā dod iespēju apmeklētājam pieteikties vietnē, izmantojot, piemēram, LinkedIn lietotni.  1 gads 
PIEKRIŠANA  Izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs sīkdatņu banerī ir piekritis mārketinga sīkdatņu kategorijas izmantošanai. Šī sīkdatne ir nepieciešama, lai tīmekļa vietne atbilstu VDAR prasībām.  2 gadi  
li_gc  Saglabā lietotāja sīkdatņu piekrišanas stāvokli pašreizējam domēnam.  180 dienas 
ZD-suid  Unikāls identifikators, kas identificē lietotāja sesiju.  pastāvīga 

Mēs izmantojam arī šādus sīkdatņu reģistrēšanas produktus un rīkus: 

Google Adsense  Izvērtē un ziņo par Tīmekļa vietnes izmantošanu saistībā ar rādītajām reklāmām. Savāktie dati var tikt pārsūtīti un glabāti Google serverī ASV. Ja nevēlaties saņemt pielāgotas reklāmas, varat mainīt iestatījumus pēc saviem ieskatiem tīmekļa vietnē https://www.google.com/settings/ads. Šādā gadījumā tiks saglabāta atteikšanās sīkdatne. Taču, ja dzēsīsiet visas sīkdatnes, var tikt dzēsta arī atteikšanās sīkdatne. 
Google Analytics  Google sniegtais tīmekļa analīzes pakalpojums, kas ļauj analizēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, veidot uz šo analīzi balstītus pārskatus, kā arī plānot un prognozēt Tīmekļa vietnes un pakalpojumu darbību. Google Analytics savāktie dati var tikt nosūtīti un glabāti Google LLC serverī ASV. Lai neļautu Google Analytics analizēt informāciju, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus. Šādā gadījumā tiks saglabāta atteikšanās sīkdatne. Taču, ja dzēsīsiet visas sīkdatnes, var tikt dzēsta arī atteikšanās sīkdatne. Jūs varat arī neļaut uzņēmumam Google reģistrēt sīkdatņu ģenerētos datus, pamatojoties uz to, kā izmantojat vietni, un apstrādāt šādus datus, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni no https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
Google Ads  Google nodrošina tiešsaistes reklāmas pakalpojumu, kas dod mums iespēju rādīt reklāmas apmeklētājiem, kuri meklē ar mūsu uzņēmējdarbību saistītus atslēgvārdus vai pārlūko tīmekļa vietnes ar saturu, kas saistīts ar mūsu uzņēmējdarbību. Google Ads dod mums iespēju izveidot un pārvaldīt reklāmas kampaņas, izvēlēties reklāmas formātus, iestatīt cenas par klikšķiem vai rādījumiem un orientēties uz konkrētām vietām, valodām un ierīcēm. Reklāmas kampaņu laikā savāktie dati var tikt pārsūtīti un glabāti Google LLC serverī ASV. Plašāka informācija: https://ads.google.com/intl/lt_lt/home/faq/https://policies.google.com/technologies/ads. 
Meta Pixel  Izmanto atkārtota mārketinga nolūkos, lai mēs varētu ar jums sazināties atkārtoti. Šis rīks mums dod iespēju rādīt uz jūsu interesēm balstītu reklāmu (Facebook Ads), kad apmeklējat sociālos tīklus Facebook, Instagram vai citas vietnes, kurās arī tiek izmantots šis rīks. Šādā veidā mēs cenšamies demonstrēt jūsu interesēm atbilstošas reklāmas. Vairāk informācijas par to, kā darbojas Meta Pixel, skatiet tīmekļa vietnē https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel. 

 

SAZINIETIES AR MUMS 

 1. Ja jums ir kādi jautājumi par šajā Privātuma politikā ietverto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]  
 2. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu īstenoto Personas datu apstrādi, lūdzu, iesniedziet mums to rakstveidā, norādot pēc iespējas vairāk informācijas. Mēs sadarbosimies ar jums un centīsimies nekavējoties atrisināt visas problēmas. 
 3. Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu saskaņā ar VDAR noteiktās tiesības, varat iesniegt sūdzību mūsu uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcija. Plašāka informācija un kontaktinformācija ir pieejama inspekcijas tīmekļa vietnē (https://www.dvi.gov.lv/lv).  Mūsu mērķis ir atrisināt visus strīdus ātri un miermīlīgā ceļā, tāpēc aicinām jūs vispirms sazināties ar mums.  

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 1. Privātuma politika tiek regulāri – vismaz reizi gadā – pārskatīta, un nepieciešamības gadījumā tajā tiek veiktas izmaiņas vai papildinājumi. Mēs jums paziņosim par izmaiņām, ievietojot atjaunināto Privātuma politiku Tīmekļa vietnē, pa e-pastu, ja būsiet mums to norādījis, vai izmantojot citus parastos saziņas līdzekļus. Privātuma politikas izmaiņas stāsies spēkā no Privātuma politikā norādītā atjaunināšanas datuma, ja vien nav norādīts cits spēkā stāšanās datums. 
 2. Ja pēc tam, kad būsiet saņēmis paziņojumu par izmaiņām Privātuma politikas noteikumos, turpināsiet izmantot Tīmekļa vietni, pasūtīsiet mūsu pakalpojumus, apmeklēsiet mūsu Sociālo tīklu kontus vai sazināsieties ar mums, tiks uzskatīts, ka esat piekritis grozītās Privātuma politikas noteikumiem.