Flexible convenient EV charging | Eleport

Naudojimo taisyklės

UAB „ELEPORT“ 

NAUDOJIMOSI ELEPORT PROGRAMĖLE IR ĮKROVIMO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS 

Paskutinė atnaujinimo data: 22.05.2023

 

1.SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1.Taisyklės – šios naudojimosi Paslaugomis taisyklės, kurios nustato pagrindines naudojimosi Paslaugomis sąlygas ir tvarką, Šalių teises ir pareigas.

1.2.Eleport – UAB „Eleport“, juridinio asmens kodas 306068502, adresas Palangos g. 4-101, Vilnius, Lietuva.

1.3.Elektrinė transporto priemonė – motorinė transporto priemonė, kurioje sumontuota jėgos pavara, apimanti bent vieną ne išorinę elektros mašiną – energijos keitiklį su elektrine įkraunamąja energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės (apibrėžta 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/94/ES).

1.4.Įkrovimo stotelė – tai Eleport priklausantis ir (ar) valdomas į Eleport administruojamą įkrovimo stotelių tinklą įeinantis įrenginys, sudarytas iš vieno ar daugiau Įkrovimo punktų, kuriuose galima įkrauti Elektrinę transporto priemonę.

1.5.Įkrovimo punktas – tai Eleport priklausantis ir (ar) valdomas lėto įkrovimo punktas (maksimali galia 22 kW) arba greitojo įkrovimo įrenginys (didesnė nei 22 kW galia), leidžiantis įkrauti Elektrinę transporto priemonę prijungus ją prie įkroviklio. 

1.6.Interneto svetainė – Eleport administruojama interneto svetainė, pasiekiama adresu: https://eleport.com/lt/.

1.7.Programėlė – Eleport administruojama mobilioji programėlė, kurioje užsiregistravęs ir susikūręs paskyrą Klientas gali naudotis Paslaugomis, matyti informaciją apie pasirinktą Įkrovimo stotelę, gauti informaciją apie Įkrovimo stotelės vietą, Įkrovimo punktų skaičių, galią, tipą, įkrovimo taškų (jungčių) skaičių, laisvą talpą, informaciją apie pasirinktos Įkrovimo stotelės teikiamos Įkrovimo paslaugos kainą ir kitą informaciją. Programėlė taip pat suteikia Klientui galimybę valdyti savo paskyros nustatymus. 

1.8.Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo Eleport Paslaugų vartotojas.

1.9.Paslaugos – ši sąvoka apima visas Eleport teikiamas paslaugas – tiek Įkrovimo paslaugas, tiek galimybės naudotis Programėle suteikimą, tiek ir RFID kortelės išdavimą bei galimybės naudotis ja suteikimą.

1.10.Įkrovimo paslauga – mokama Elektrinių transporto priemonių įkrovimo paslauga, kurią teikia Eleport savo Įkrovimo stotelių infrastruktūroje taip, kaip tai nurodyta Taisyklėse. 

1.11.RFID kortelė – asmeninė Kliento atpažinimo priemonė, veikianti radijo dažniu ir suteikianti Klientui galimybę naudotis Paslaugomis ir už jas atsiskaityti.

1.12.Privatumo politika – Programėlėje ir (ar) Interneto svetainėje prieinamos privatumo politikos.

1.13.Sutartis – sutartis tarp Kliento ir Eleport dėl Paslaugų teikimo, pagal kurią Eleport Kliento atžvilgiu prisiima tam tikrus įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų teikimu. Tokia sutartis sudaroma Taisyklėse nustatyta tvarka, o Taisyklės yra neatsiejama jos dalis.
1.14.Eleport ir Klientas šiose Taisyklėse kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi.

 

2.BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.Taisyklių privalo laikytis kiekvienas besinaudojantis Paslaugomis Klientas. Klientas, norėdamas naudotis Paslaugomis per Programėlę ir (ar) naudodamasis RFID kortele, turi užsiregistruoti ir susikurti paskyrą Programėlėje ir (ar) Interneto svetainėje. Klientas registracijos metu pateiktą informaciją, sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nurodytais registruojantis ir (ar) užsakant Paslaugas. Klientui atliktus šiuos veiksmus tarp Šalių sudaroma Sutartis. Bet kuriuo atveju naudodamasis Paslaugomis Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.  

2.2.Jei Klientas nesutinka su Taisyklių sąlygomis ar jų nesupranta, jis negali naudotis Eleport teikiamomis Paslaugomis. Juridinio asmens atstovas, kuris patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis, yra laikomas tinkamai įgaliotu juridinio asmens atstovu. Klientas patvirtina, kad jis turi teisę sutikti su šiomis Taisyklėmis. 

2.3.Be šių Taisyklių, santykiams tarp Šalių taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Programėlėje, taip pat tarp Kliento ir Eleport sudarytų susitarimų, jei tokie yra sudaromi, nuostatos. 

2.4.Be šių Taisyklių, Šalys gali raštu susitarti ir dėl kitų specialiųjų Paslaugų teikimo sąlygų, kurios papildo šių Taisyklių nuostatas. 

2.5.Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokia nuostata bus atskirta nuo likusių Taisyklių, kurios toliau galios ir bus vykdomos tiek, kiek tai leidžia teisės aktai. 

2.6.Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugomis laikydamasis Taisyklėse nustatytos tvarkos ir sumokėti Eleport visus mokesčius už Įkrovimo paslaugas, kaip tai numatyta šiose Taisyklėse.

2.7.Eleport gali keisti Taisykles, jei tobulinama ar keičiama Programėlė, pasikeičia Eleport verslo ar Paslaugų teikimo modelis, jei Taisyklių pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų, taip pat kitais atvejais. 

2.8.Apie Taisyklių pakeitimus Klientai informuojami pranešimu Programėlėje ir (ar) Kliento registracijos metu nurodytu el. paštu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 7 (septynių) dienų nuo jų paskelbimo ir taikomi tik naudojimuisi Paslaugomis, atliktam po Taisyklių pakeitimo. Jei Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis nebegali toliau naudotis Programėle ir (ar) Paslaugomis. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo ir toliau naudojasi Programėle ir Paslaugomis, laikoma, kad jis pilna apimtimi ir be jokių išimčių sutiko su Taisyklių pakeitimais.

 

3.EGISTRACIJA IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

3.1.Eleport teikia Klientui Elektrinių transporto priemonių Įkrovimo paslaugą, kuria jis gali pasinaudoti Įkrovimo stotelių tinkle. Įkrovimo paslaugos užsakymas ir valdymas vyksta naudojantis Programėle, vykdant joje pateiktus nurodymus, arba RFID kortele.  

3.2.Programėlę Klientas turi atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ programėlių prekyviečių į savo išmanųjį telefoną.  

3.3.Tam, kad Klientui Paslaugos būtų pasiekiamos per Programėlę ir (ar) naudojantis RFID kortele, Klientas turi užsiregistruoti, susikurti paskyrą ir (ar) prisijungti prie Programėlės. Klientas sekdamas Programėlėje ir (ar) Interneto svetainėje pateiktas registracijos instrukcijas, pateikia prašomus duomenis, patvirtina sutikimą su šiomis Taisyklėmis, susipažinimą su Privatumo politika ir savo registraciją. Prieiga prie paskyros Klientui suteikiama teisingai įvedus prašomus duomenis tam skirtuose laukeliuose.  

3.4.Klientas užsiregistruoti ir susikurti paskyrą gali registracijos tinklalapyje (https://register.eleport.com/), pasiekiamame per Programėlę arba Interneto svetainę. Naudotis Paslaugomis Klientas ir jas užsakyti Klientas gali naudodamasis RFID kortele, Programėle arba per Interneto svetainę, prisijungęs prie savo paskyros.  

3.5.Tam, kad įsitikintų Kliento tapatybe, Eleport pasilieka teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų papildomus duomenis, o Klientas įsipareigoja pateikti šiuos duomenis Eleport. Klientui atsisakius pateikti prašomus duomenis, Eleport pasilieka teisę atsisakyti jam teikti Paslaugas. 

3.6.Užsiregistravusiam Klientui, Eleport prašymu išduoda ir pristato RFID kortelę pašto adresu, kurį Klientas nurodė registruodamasis. Klientas privalo užtikrinti, kad RFID kortele būtų naudojamasi teisėtai, t. y. ją naudotų Klientas ar Kliento paskirti asmenys ir užtikrinti, kad Kliento RFID kortelė neatitektų Kliento neįgaliotam trečiajam asmeniui. Klientas atsako už kiekvieną su RFID kortele atliktą operaciją. Praradęs RFID kortelę, Klientas įsipareigoja užblokuoti (deaktyvuoti) kortelę per Programėlę arba nedelsiant informuoti Eleport apie kortelės praradimą el. pašto adresu: [email protected]. Eleport išduoda naują RFID kortelę, kuria yra pakeičiama prarasta kortelė. Mokestis už naujos RFID kortelės išdavimą – 20 (dvidešimt) eurų plius PVM. 

3.7.Klientas registruodamasis Programėlėje prie savo paskyros turi pridėti mokėjimo kortelę, kuri bus naudojama tam, kad Eleport galėtų nuskaičiuoti mokestį už Įkrovimo paslaugas.  

3.8.Užsiregistravęs ir turintis paskyrą Klientas už Įkrovimo paslaugas atsiskaito naudodamasis mokėjimo kortele, susieta su Kliento paskyra. Neužsiregistravęs Klientas už Įkrovimo paslaugas gali atsiskaityti Įkrovimo stotelėse nurodyta tvarka naudodamasis mokėjimo kortele. 

3.9.Klientas atsako už tinkamą Programėlės paskyros naudojimą ir turi nedelsdamas pranešti Eleport, jei prie jo paskyros buvo neteisėtai prisijungta ir (ar) įsilaužta. Kliento prašymu Eleport užblokuoja prieigą prie Kliento paskyros. Klientas apie tai turi pranešti Eleport, išsiųsdamas pranešimą šiuo el. pašto adresu: [email protected] 

3.10.Tuo atveju, jeigu Klientas pateikia neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Eleport turi teisę nedelsiant ir nepranešusi Klientui taikyti visas ar bet kurias iš šių priemonių: (i) neregistruoti Kliento Programėlėje; (ii) panaikinti Kliento paskyrą; (iii) apriboti ar sustabdyti Klientui visų ar dalies Paslaugų teikimą. 

3.11.Eleport turi teisę atsisakyti patvirtinti Kliento paskyrą ir tuo atveju, jei nustatoma, kad Klientas registravosi pažeisdamas Taisykles.  

3.12.Eleport gali panaikinti jau patvirtintą Kliento paskyrą jeigu: (i) yra pakankamas pagrindas manyti, kad Klientas naudojasi Paslaugomis pažeisdamas Taisykles, (ii) jeigu Klientas gadina Eleport turtą, pavyzdžiui, Įkrovimo punktus ir stoteles, (iii) sukčiauja arba neatsiskaito už Paslaugas. 

3.13.Taisyklėse nustatyta tvarka sutikęs su Taisyklėmis ir tinkamai užsiregistravęs Programėlėje, Klientas įgauna galimybę naudotis Įkrovimo paslaugomis Įkrovimo stotelių tinkle. Įkrovimo stotelių žemėlapis yra pateikiamas Programėlėje ir Interneto svetainėje. Ten taip pat pateikiama kita informacija apie Įkrovimo stoteles. Bendri Įkrovimo paslaugų įkainiai nurodyti Programėlėje joje skelbiamuose kainoraščiuose ir (ar) informaciniuose pranešimuose, rodomuose prieš pasirenkant konkrečias Paslaugas Įkrovimo stotelėse.  

3.14.Programėlėje Klientas taip pat gali pasiekti visą informaciją apie jo naudojimąsi Paslaugomis, mokėjimų istoriją ir t.t. Taip pat Klientas bet kada gali redaguoti savo paskyroje pateiktus duomenis. 

 

4.ĮKROVIMO STOTELIŲ, PUNKTŲ IR ĮKROVIMO PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

4.1.Eleport teikia Klientui Įkrovimo paslaugą Kliento pasirinktu laiku ir pasirinktoje vietoje esančioje Įkrovimo stotelėje bei įkrovimo metu galiojančia kaina. Eleport Įkrovimo stotelių vietos bei Įkrovimo punktai yra nurodyti Interneto svetainėje ir Programėlėje.  

4.2.Prieš pradėdamas naudotis Įkrovimo paslauga, Klientas įsipareigoja susipažinti ir, naudodamasis Įkrovimo paslauga, laikytis Įkrovimo punkto naudojimo instrukcijų ir užtikrinti, kad Įkrovimo punkte būtų įkraunama tik tokia Elektrinė transporto priemonė, kurios elektros įrenginiai ir instaliacijos atitinka Eleport Interneto svetainėje, Programėlėje ir (ar) Įkrovimo punktuose ar stotelėse nurodytus reikalavimus. Klientas įsipareigoja prieš pradėdamas įkrauti Elektrinę transporto priemonę patikrinti ir įvertinti atitiktį reikalavimams ir saugumą.  

4.3.Klientas Įkrovimo paslaugos seansą gali inicijuoti naudodamasis Programėle, RFID kortele arba prisijungęs prie savo Paskyros per Interneto svetainę. Klientas, kuris nėra užsiregistravęs, Įkrovimo paslaugos seansą inicijuoja vadovaudamasis Įkrovimo stotelėje patiekiamomis instrukcijomis. 

4.4.Užsiregistravęs Klientas, pradėdamas Elektrinės transporto priemonės įkrovimo seansą per savo paskyrą Programėlėje, Interneto svetainėje arba naudodamasis suteikta RFID kortele, sutinka, kad: (i) Eleport identifikuos Klientą; (ii) Įkrovimo paslauga būtų inicijuojama Kliento prašymu; (iii) Eleport Taisyklėse nustatyta tvarka nurašys už Įkrovimo paslaugos teikimo laiką mokėtiną sumą pagal galiojantį Eleport kainoraštį. 

4.5.Klientas, kuris nėra užsiregistravęs, pradėdamas transporto priemonės įkrovimo seansą Įkrovimo punkte patvirtina savo sutikimą su Įkrovimo stotelėje pateikiamomis sąlygomis ir, kad mokėjimo kortelės sąskaitoje yra pakankamas lėšų likutis mokėjimui atlikti ir kortelė nėra užblokuota. 

4.6.Pabaigęs įkrovimo seansą Klientas įsipareigoja palikti Įkrovimo punktų įkroviklius tvarkingai ir pasirūpinti, kad jie būtų padėti atgal į vietą taip, kaip tai nurodyta Įkrovimo stotelėje pateikiamose instrukcijose.  

4.7.Klientas įsipareigoja laikytis Įkrovimo stotelėje galiojančių parkavimo taisyklių, įskaitant pareigą mokėti parkavimo mokestį, jei toks būtų taikomas. Informaciją apie tai, ar Elektrinių transporto priemonių stovėjimas Įkrovimo punkte ir (ar) Įkrovimo stotelėje yra mokamas ar nemokamas, Klientas gali gauti per Programėlę. Eleport neatsako už žalą, Kliento patirtą dėl parkavimo taisyklių pažeidimo ir (ar) mokesčio už parkavimą nesumokėjimo. 

4.8.Pradėdamas įkrovimo sesiją Klientas patvirtina, kad jo naudojama ir (ar) su paskyra susieta mokėjimo kortelė yra galiojanti, kad sąskaitoje yra pakankamas lėšų likutis mokėjimams atlikti ir kortelė nėra užblokuota. Tokiu atveju, jeigu nuo Kliento pateiktos mokėjimo kortelės nesigautų nuskaičiuoti už Įkrovimo paslaugas priskaičiuotos sumos (dėl mokėjimo kortelės negaliojimo, lėšų trūkumo ar pan.), Eleport turi teisę neteikti Įkrovimo paslaugos ir (ar) apriboti tolimesnį Kliento naudojimąsi Įkrovimo paslaugomis iki tol, kol Klientas apmokės visus savo įsiskolinimus už Įkrovimo paslaugas.   

4.9.Kitos naudojimosi Įkrovimo paslaugomis sąlygos gali būti nurodomos Programėlėje, Interneto svetainėje ir (ar) Įkrovimo stotelėse. Klientas įsipareigoja naudotis Įkrovimo paslaugomis prieš tai susipažinęs su šiomis sąlygomis.  

 

5.PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1.Paskyros sukūrimas ir naudojimasis Programėle tol, kol nesinaudojama Įkrovimo paslaugomis, yra nemokamas. Įkrovimo paslaugos yra mokamos. Įkrovimo paslaugų  kainas vienašališkai nustato Eleport ir pateikia Klientui kainoraštyje, kuris pasiekiamas Programėlėje. Kainos taip pat nurodomos ir Įkrovimo stotelėse.  

5.2.Kaina už Įkrovimo paslaugas gali skirtis ir priklausyti nuo Kliento statuso ir nuo konkrečios Įkrovimo stotelės, Paslaugos naudojimo trukmės, taip pat nuo konkretaus Įkrovimo punkto tipo. Tikslios kainos nurodytos Programėlėje ir (ar) Įkrovimo stotelėse eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį.  

5.3.Mokėtina suma už Įkrovimo paslaugas pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas nustatyta tvarka Programėlėje, Interneto svetainėje ar naudodamasis RFID kortele identifikuojasi, prijungia Elektrinę transporto priemonę prie Įkrovimo punkto, įjungia Įkrovimo paslaugos seansą ir skaičiuojama tol, kol Įkrovimo paslauga yra sustabdoma naudojantis Programėle, RFID kortele ar kitu Įkrovimo stotelėje nurodytu būdu. 

5.4.Registruodamasis Programėlėje ar Interneto svetainėje ir sutikdamas su Taisyklėmis, Klientas aiškiai ir besąlygiškai sutinka, kad Eleport nuskaitytų Klientui suteiktų Įkrovimo paslaugų kainą tiesiogiai nuo Kliento mokėjimo kortelės, susietos su jo paskyra. 

5.5.Neužsiregistravę ir neturintys paskyros Klientai Įkrovimo paslaugos seansą iniciuoja pagal Įkrovimo punkte pateikiamas instrukcijos, o už Įkrovimo paslaugas atsiskaito Įkrovimo stotelėje nurodyta tvarka naudodamiesi mokėjimo kortele.  

5.6.Tuo atveju, jeigu atsikaitymui už Įkrovimo paslaugas yra naudojama mokėjimo kortelė, susieta su paskyra, mokėtina suma nurašoma nuo su Kliento paskyra susietos mokėjimo kortelės sąskaitos pagal Eleport pateiktą sąskaitą-faktūrą už praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas Įkrovimo paslaugas.  

5.7.Jeigu mokėjimo kortelės galiojimo terminas pasibaigia, mokėjimo kortelė užblokuojama, mokėjimo kortelė tampa negaliojančia dėl kitų priežasčių arba mokėjimo sąskaitoje trūksta lėšų apmokėjimui, Klientas privalo sumokėti Eleport mokestį už Įkrovimo paslaugą per 7 (septynias) dienas nuo į savo el. paštą gauto pranešimo apie nesėkmingą lėšų nuskaitymą. Jeigu per nustatytą laikotarpį Klientas mokėtinos sumos nesumoka, Eleport turi teisę nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą, blokuoti Kliento paskyrą ir pradėti skolos išieškojimo procedūrą.   

5.8.Eleport susietų mokėjimo kortelių mokėjimams surinkti naudoja mokėjimų surinkimo sistemą Stripe. Klientas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su Stripe naudojimosi sąlygomis. Užtikriname, jog Kliento pateikti duomenys, susiję su jo mokėjimo kortele, nėra saugomi Programėlėje ir Eleport neturės prieigos prie jų (duomenis apie Kliento mokėjimo kortelę tvarko ir saugo tik Stripe). Klientas patvirtina, jog pateikta mokėjimo kortelė yra galiojanti ir jis yra jos savininkas arba turi teisę ja naudotis.  

5.9.Už Įkrovimo paslaugas turintis paskyrą Klientas atsikaito pagal Eleport pateikiamas sąskaitas-faktūras tokia tvarka: 

5.9.1.Eleport iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 10 dienos Klientui išsiunčia sąskaitą-faktūrą už praėjusį kalendorinį mėnesį Klientui suteiktas Įkrovimo paslaugas. Eleport sąskaitą-faktūrą išsiunčia Kliento registracijos metu ir (ar) paskyroje nurodytu el. pašto adresu; 

5.9.2.Mokėtina suma per mokėjimų surinkimo sistemą Stripe automatiškai nuskaitoma nuo su paskyra susietos mokėjimo kortelės sąskaitos;  

5.9.3.Jeigu mokėtina suma dėl bet kokių priežasčių nėra nuskaitoma, sąskaitą-faktūrą Klientas bet kuriuo atveju turi apmokėti per 7 (septynias) dienas nuo jos gavimo; 

5.9.4.Klientas įsipareigoja iš karto po sąskaitos-faktūros gavimo įvertinti jos teisingumą ir, esant neatitikimams, per 5 (penkias) dienas nuo sąskaitos-faktūros gavimo pateikti savo pretenziją Eleport. Pareiga įrodyti pretenzijos teisingumą tenka Klientui.  

5.10.Klientas jam išrašytas sąskaitas gali pasiekti ir peržiūrėti savo paskyroje Programėlėje. 

5.11.Neužsiregistravęs ir neturintis paskyros Klientas už Įkrovimo paslaugas atsiskaito pagal Įkrovimo stotelėse pateikiamas instrukcijas naudodamasis mokėjimo kortele. 

5.12.Jeigu Klientas vėluoja atsiskaityti už Įkrovimo paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka, jis Eleport moka 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Eleport taip pat įgyja teisę stabdyti tokio Kliento galimybę naudotis Įkrovimo paslaugomis iki tol, kol Klientas sumoka visas mokėtinas sumas (įsiskolinimus) už jam suteiktas Įkrovimo paslaugas.  

5.13.Jeigu Klientas per Taisyklėse nurodytus terminus neatsiskaito už suteiktas Įkrovimo paslaugas, Eleport pasilieka teisę inicijuoti skolos išieškojimo procesą. Tokiu atveju Klientas taip pat privalo apmokėti visas Eleport patirtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu. 

5.14.Šalys atskiru rašytiniu susitarimu gali susitarti ir dėl kitokių ir (ar) specialių Paslaugų kainų, atsikaitymo būdų ir tvarkos. 

5.15.Eleport turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti mokesčio už bet kurias Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Apie pakeitimus užsiregistravę ir turintys paskyrą Klientai informuojami naujus įkainius paskelbiant Programėlėje ir (ar) atsiunčiant atnaujintus įkainius Kliento registracijos metu ar paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Tokie pakeitimai įsigalioja per 7 (septynias) dienas nuo jų paskelbimo. Jei Klientas nesutinka su atnaujintais mokesčio dydžiais, jis, laikydamasis Taisyklėse nurodytų sąlygų, turi teisę atsisakyti naudotis Paslaugomis ar apskritai atsisakyti teikiamų Paslaugų nutraukdamas Sutartį ir (ar) panaikindamas savo paskyrą Programėlėje.  

5.16.Neužsiregistravę ir neturintys Paskyros klientai apie taikomas Įkrovimo paslaugų kainas gali sužinoti Įkrovimo stotelėse.  

5.17.Pretenzijos dėl mokėjimų už suteiktas Įkrovimo paslaugas turi būti pateikiamos raštu per 5 (penkias) dienas nuo mokėjimo nuskaitymo arba sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Jei pretenzija per šį terminą nėra pateikiama, laikoma, kad mokėjimo suma arba sąskaita yra patvirtinta. 

 

6.SUTARTIES TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

6.1.Sutartis sudaroma neterminuotai ir galioja iki jos nutraukimo momento.  

6.2.Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, raštu apie tai įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.  

6.3.Klientas gali nutraukti naudojimąsi Paslaugomis, t. y. nutraukti Sutartį, tik sumokėjęs visas už suteiktas Paslaugas mokėtinas sumas.  

6.4.Klientui norint pasinaudoti savo teise nutraukti Sutartį, Eleport tam, kad galėtų įsitikinti Kliento tapatybe ar kitomis aplinkybėmis, gali paprašyti Kliento pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, el. pašto adresą, RFID kortelės numerį, įrodymus, kad visi mokėjimai yra įvykdyti ir pan. 

6.5.Jeigu Klientas yra visiškai atsiskaitęs už Paslaugas ir neturi įsiskolinimų, Eleport per 3 (tris) dienas nuo Kliento prašymo gavimo dienos patvirtina prašymą nutraukti Sutartį ir, suėjus 6.2 punkte nurodytam terminui, nutraukia Sutartį bei panaikina Kliento paskyrą. Jeigu Klientas turi įsiskolinimų, jo prašymas patenkinamas tik tada, kai Klientas apmoka šiuos įsiskolinimus.  

6.6.Eleport turi teisę prieš 7 (septynias) dienas įspėjusi Klientą vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Klientas nevykdo savo įsipareigojimo Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už Paslaugas ar pažeidžia kitas Taisyklių nuostatas. Jei Klientas iki nutraukimo termino pabaigos pašalina pažeidimus, Eleport pasilieka teisę palikti Sutartį galioti ir toliau jos pagrindu teiki Paslaugas Klientui. 

 

7.PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

7.1.Jeigu Klientas yra vartotojas, jis turi teisę nenurodęs priežasties atsisakyti nuotoliu sudarytos Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo ir atgauti už Paslaugas sumokėtus pinigus. Tačiau ši teisė netaikoma, kai Paslaugos Klientui buvo pradėtos teikti ar buvo visiškai suteiktos ir yra numatyta Kliento pareiga sumokėti Paslaugų kainą. Patvirtindamas šias Taisykles, Klientas supranta ir aiškiai patvirtina, kad jis neturi teisės atsisakyti Sutarties, kai Eleport visiškai suteikia konkrečias Paslaugas.

7.2.Klientui atsisakius Paslaugų Sutarties dar nepradėjus naudotis Paslaugomis, grąžinami visi už Paslaugas Kliento jau sumokėti pinigai. Tokiu atveju, Eleport grąžina visus pinigus Kliento sumokėtus už Paslaugas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Paslaugų sutarties atsisakymą gavimo dienos. 

7.3.Pinigai Klientui grąžinami į tą pačią Kliento mokėjimo sąskaitą nuo kurios buvo nuskaičiuota kaina už Paslaugas. Patvirtindamas šias Taisykles, Klientas supranta ir aiškiai patvirtina, kad toks būdas jam yra priimtinas atgauti sumokėtoms sumoms. 

7.4.Jeigu Kliento pageidavimu Paslaugos jam pradedamos teikti nepraėjus Taisyklių 7.1 punkte nurodytam Sutarties atsisakymo terminui ir Klientas pateikia prašymą atsisakyti Sutarties, Klientas privalo atlyginti Eleport proporcingai už tas Paslaugas, kurios buvo suteiktos iki to momento, kai Klientas pateikė Eleport prašymą dėl Sutarties atsisakymo.  

 

8.INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8.1.Šalys aiškiai susitaria, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į Programėlę bei visus jos atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, taisymus ir naujas versijas priklauso Eleport ir šios teisės Klientui nėra perleidžiamos ar suteikiamos. 

8.2.Šalys susitaria, kad visos teisės į Paslaugų patobulinimus, sukurtus Klientui jomis naudojantis (pavyzdžiui, Eleport Paslaugų pakeitimai pagal Kliento siūlymus ar pastabas), priklauso Eleport. 

8.3.Klientas neturi teisės daryti jokių pakeitimų, modifikavimų Programėlės programiniame kode ar kituose komponentuose, taikyti atgręžtinės inžinerijos (angl. reverse engineering) ar atlikti kokių nors kitų veiksmų, kurie galėtų turėti įtakos Programėlės veikimui ar integralumui. Klientas įsipareigoja nenaudoti naudojantis Paslaugomis įgytų žinių tiesiogiai ar netiesiogiai kuriant sistemas ar paslaugas, kurių veikimas ir funkcijos būtų analogiškos Paslaugoms.  

8.4.Naudojimasis Programėle neleidžia Klientui tiesiogiai ar netiesiogiai registruoti jokių teisių į ją bet kurioje teritorijoje savo vardu arba naudai. Bet koks teisių į Programėlės programinę įrangą registravimas Kliento vardu arba jo naudai bus laikomas esminiu šių Taisyklių pažeidimu, o Eleport turės teisę nedelsiant perregistruoti visas tokias teises savo ir (ar) kito asmens vardu. Klientas tokiu atveju įsipareigoja pasirašyti visus dokumentus, būtinus tokiai teisei įgyvendinti ir kompensuoti visas susijusias išlaidas. 

8.5.Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programėlę ir jos turinį, įskaitant autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, Paslaugas, priklauso Eleport arba Eleport teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis. Visos teisės į Paslaugas yra saugomos. Joks Programėlėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Eleport sutikimo. 

8.6.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Programėlėje ir (ar) Interneto svetainėje, yra Eleport nuosavybė arba Eleport juos teisėtai naudoja.  

 

9.PROGRAMĖLĖS IR PASLAUGŲ VEIKIMAS IR PRIEINAMUMAS, ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ<

9.1.Eleport negali būti laikoma atsakinga tuo atveju, jei Klientas pasirenka netinkamą ir nesuderinamą Įkrovimo punktą su Kliento Elektrine transporto priemone, taip pat jei tam tikru metu Įkrovimo stotelėje nėra laisvų Įkrovimo punktų arba jei įvyksta techninis gedimas. Klientas prisiima visą riziką dėl jo Elektrinės transporto priemonės suderinamumo su Įkrovimo punktu, t. y. jis pats turi įsivertinti, ar jie yra suderinami.  

9.2.Eleport stengiasi sklandžiai ir be pertraukų suteikti Klientui prieigą prie Įkrovimo paslaugų, tačiau negarantuoja, kad jos bus prieinamos nuolat, laiku arba be jokių klaidų ar trikdžių. 

9.3.Eleport neatsako už Kliento patirtą žalą, jei: 

9.3.1.Įkrovimo paslaugos negali būti teikiamos arba jos teikiamos netinkamai dėl to, kad įkraunama Elektrinė transporto priemonė neatitinka Taisyklių 4.2. punkte įvardintų reikalavimų; 

9.3.2.Sutartis nutraukiama ir (ar) Paslaugos teikimas Klientui yra sustabdomas ir (ar) nutraukiamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;  

9.3.3.Įrenginys, kurį Klientas naudoja prieigai prie Programėlės dėl duomenų perdavimo, tinklo ar kitų funkcijų gedimo neveikia; 

9.3.4.Paslaugų teikimas sustabdytas dėl priežasčių, kurių Eleport negalėjo kontroliuoti; 

9.3.5.Kliento RFID kortelė yra sugadinta, pamesta, pavogta ar neteisėtai naudojama trečiosios šalies ir Klientas Eleport nepranešė apie šį incidentą; 

9.3.6.Klientas naudojasi Paslaugomis nesilaikydamas šių Taisyklių nuostatų, Programėlėje ir (ar) Įkrovimo stotelėse pateikiamų Instrukcijų; 

9.3.7.Klientas pastato savo Elektrinę transporto priemonę pažeisdamas galiojančias kelių eismo taisykles ar stovėjimo tam tikroje vietoje taisykles ir jam už tai skiriamos administracinės nuobaudos. 

9.4.Eleport neatsako už jokius Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių elektros skirstymo bendrovių energijos tiekimo nutraukimus ir (ar) gedimus arba už vidinio tinklo pažeidimus vietose, kuriose yra įrengtos Įkrovimo stotelės. 

9.5.Klientas atsako už bet kokią žalą, padarytą Eleport arba Įkrovimo punkto savininkui dėl sugadinto ar sunaikinto Įkrovimo punkto, jeigu įkraunamos Elektrinės transporto priemonės naudotojas nesilaikė Programėlėje, Interneto svetainėje ar Įkrovimo stotelėje/punkte pateiktų nurodymų ir (ar) žala atsirado dėl Elektrinės transporto priemonės naudotojo kaltės ar neatsargumo. Klientas privalo nedelsiant informuoti Eleport arba Įkrovimo punkto savininką apie bet kokius Įkrovimo stotelės ir (ar) Įkrovimo punkto defektus ar problemas, vadovaudamasis Įkrovimo stotelėje ir (ar) Įkrovimo punkte pateiktomis instrukcijomis arba perduotomis įkraunamos Elektrinės transporto priemonės naudotojui kitais būdais. 

9.6.Eleport siekia, kad Programėlė būtų pasiekiama 99 proc. laiko. Nepaisant to, Klientas supranta ir patvirtina, kad Programėlė yra teikiama „tokia, kokia yra“, ir Eleport neteikia jokių garantijų dėl jos veikimo kokybės, nepertraukiamo veikimo, trikdžių ar klaidų nebuvimo. Eleport neatsako už: 

9.6.1.Programėlės laikiną ir (ar) pastovų nepasiekiamumą, ir (ar) netinkamą veikimą, laikiną nepasiekiamumą, jei tai įvyko dėl objektyvių priežasčių;  

9.6.2.Kliento duomenų praradimą ar sugadinimą, jei tai įvyko nesant Eleport kaltės ar didelio neatsargumo. 

9.7.Siekiant užkirsti kelią žalai, žalos atsiradimo rizikai ar pavojui, Šalis įsipareigoja imtis visų priemonių, kad užkirstų kelią ir apribotų nuostolius, kurių atlyginimo galima pagrįstai pareikalauti ir kurių atlyginimo iš Šalies galima tikėtis.  

9.8.Jei dėl Šalies neteisėtų veiksmų kilo žala kitai Šaliai, kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja kaltąją Šalį atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius. 

9.9.Nei viena iš Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). 

 

10.ASMENS DUOMENYS

10.1.Su Paslaugų teikimu susiję asmens duomenys Eleport tvarkomi taip, kaip nurodyta Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti.  

 

11.APSIKEITIMAS INFORMACIJA

11.1.Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai, susiję su Taisyklėmis, Klientui siunčiami į jo Programėlės paskyrą ir (ar) registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Tam tikrais atvejais, esant būtinybei ir siekiant operatyviai informuoti Klientą, jam registracijos metu nurodytu telefonu numeriu gali būti siunčiamos trumposios žinutės (SMS). 

11.2.Klientas privalo nedelsiant informuoti Eleport apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, patikslindamas duomenis paskyroje Programėlėje ir (ar) Interneto svetainėje. Pranešimų išsiuntimas naudojant paskutinį Eleport žinomą Kliento adresą laikomas tinkamu informavimu. 

11.3.Klientas pranešimus Eleport privalo siųsti kontaktiniu el. pašto adresu info@eleport.lt. 

11.4.Visa informacija, kurią Eleport Klientui pateikia Programėlėje, taip pat individualiai el. paštu Klientui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, laikoma pateikta Klientui raštu. 

 

12.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.Taisyklėms ir Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

12.2.Eleport gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, tačiau užtikrinant, kad Eleport perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Kliento padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis nepakis. 

12.3.Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

12.4.Klientas, kuris laikomas vartotoju, gali spręsti su Eleport iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, toks Klientas raštu turi kreiptis į Eleport el. pašto adresu [email protected]. Per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo Eleport neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, jis prašymą ir (ar) skundą dėl Eleport veiksmų ar neveikimo gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. pašto adresu [email protected], interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.