Noteikumi | Eleport

Noteikumi

ELEPORT SIA
UZLĀDES PAKALPOJUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Spēkā no 22.05.2023

 

1. Piemērošanas joma un jēdzieni

1.1. Šī uzlādes pakalpojuma vispārīgie noteikumi tiek piemēroti līgumam, kas
noslēgts starp Eleport SIA un klientu.
1.2. Eleport SIA (reģistra kods 40203320165) ir uzlādes pakalpojuma sniedzējs.
1.3. Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu ar Eleport.
Turpmāk tekstā klients, kas ir fiziska persona, ir saukts arī „patērētājs“.
1.4. Uzlādes punkta turētājs ir persona, kam pieder un/vai, kas ekspluatē
uzlādes punktu saskaņā ar uzlādes punkta turētāja noteiktajiem
nosacījumiem un kārtībā.
1.5. Uzlādes stacija ir vienība, kas sastāv no viena vai vairākiem uzlādes
punktiem, kuros var uzlādēt transportlīdzekli.
1.6. Uzlādes pakalpojums ir transportlīdzekļu uzlādes pakalpojums, ko Eleport
pārdod klientiem.
1.7. Uzlādes punkts ir lēnās uzlādes punkts (ar maksimālo jaudu 22 kW) vai
ātrās uzlādes punkts (ar jaudu virs 22 kW), kas dod iespēju transportlīdzekli
lādēt uz vietas.
1.8. Līgums ir uzlādes pakalpojuma līgums, kas sastāv no pamatnoteikumiem
un vispārīgajiem noteikumiem.
1.9. Puse ir Eleport vai klients. Puses ir Eleport un klients abi kopā.
1.10. Klienta karte (RFID-karte) ir karte, ko Eleport, izsniedz klientam, ar kuras
palīdzību klients tiek identificēts uzlādes stacijā un/vai punktā.
1.11. Transportlīdzeklis ir elektriskais transportlīdzeklis Eiropas Parlamenta un
Padomes 22.10.2014 direktīvas 2014/94/EL izpratnē.
Vārdiem, kas turpmāk Līgumā lietoti ar mazajiem burtiem, ir terminā norādītā nozīme, ja
attiecīgais vārds iepriekš šeit ir definēts kā termins.

 

2. Līguma noslēgšana, klienta kartes izsniegšana un lietošana

2.1. Līgums starp pusēm tiek noslēgts kā ietvarlīgums Eleport tīmekļa vietnes
platformā https://register.eleport.com/lv pirms uzlādes pakalpojuma
sniegšanas. Jebkurš apakšlīgums par pakalpojuma iegādi saskaņā ar
ietvarlīgumu uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad klients uzsāk uzlādes
pakalpojuma izmantošanu.
2.2. Lai noslēgtu līgumu, klients reģistrējas kā uzlādes pakalpojuma lietotājs,
iesniedz un apstiprina savus datus, iepazīstas ar šiem vispārīgajiem
noteikumiem un privātuma politikas noteikumiem un paraksta līgumu digitāli.
Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, tiklīdz klients to parakstījis.
2.3. Patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma gadījumos un kārtībā, kas noteikti
Saistību tiesību likumā, paziņojot par to Eleport SIA četrpadsmit (14) dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas. Atteikšanās no līguma neatbrīvo patērētāju
no saistību apmaksas. Patērētājs maksā par izmantoto uzlādes pakalpojumu
atbilstoši vispārīgo noteikumu 4. punktā noteiktajam.
2.4. Pēc līguma noslēgšanas Eleport izveido un nosūta klientam uz līguma
pamatnoteikumos norādīto pasta adresi klienta karti. Klients apņemas
izmantot karti pareizi un paredzētajam mērķim, tostarp nodrošināt, ka to
ievēro visas klienta pilnvarotās personas, kā arī nodrošināt, ka klienta karte
nenonāk trešo personu rīcībā, kurām tā nav paredzēta. Klients ir atbildīgs
par visām ar klienta karti veiktajām darbībām. Ja klienta karte tiek nozaudēta,
klienta pienākums ir nekavējoties slēgt to caur mobilo lietotni vai paziņot
Eleport uz e-pasta adresi [email protected]. Eleport pazaudētās kartes vietā
izdod jaunu. Par jaunas kartes izsniegšanu jāmaksā 20 eiro, kam tiek
pieskaitīts PVN.

 

3. Uzlādes pakalpojuma sniegšana

3.1. Eleport sniedz klientam uzlādes pakalpojumu klienta izvēlētā laikā un
izvēlētā uzlādes punktā par uzlādes laikā spēkā esošo cenu. Eleport uzlādes
punkti atrodas Eleport mājaslapā norādītajās vietās.
3.1.1. Klients apņemas iepazīties ar uzlādes punktā esošajām lietošanas
instrukcijām, kā arī uzlādēt tikai 1.11 punktā minētos transportlīdzekļus, kuru
elektroiekārtas atbilst Eleport mājaslapā un uzlādes punktos norādītajām
prasībām. Klients apņemas pirms uzlādes uzsākšanas iepazīties ar
transportlīdzekļa īpašībām un novērtēt tā atbilstību prasībām, tai skaitā
uzlādes drošības prasībām. Eleport neatbild par uzlādes pakalpojuma
sniegšanu vai nesniegšanu, vai jebkādiem klientam nodarītiem kaitējumiem,
kas radušies tāpēc, ka uzlādējamais transportlīdzeklis neatbilst minētajām
prasībām.
3.1.2. Klients apņemas ievērot uzlādes punkta turētāja noteiktos stāvvietas
izmantošanas noteikumus, tai skaitā maksāt maksu par stāvēšanu.
Informācija par to, kuros uzlādes punktos auto novietošana ir bez maksas un
kuros par maksu, atrodama mobilajā lietotnē. Eleport neatbild par klientam
nodarītajiem zaudējumiem, ja klients neievēro auto novietošanas
noteikumus vai nesamaksā par auto novietošanu.
3.2. Eleport identificē klientu, kad tas uzsāk uzlādi, pēc mobilās lietotnes vai RFID
kartes. Visas identifikācijas, kas veiktas uz Eleport mobilās aplikācijas vai
RFID kartes pamata, Eleport uzskata par veiktām klienta vārdā un spēkā
esošām.
3.3. Uzlādējot transportlīdzekli, klientam rūpīgi jāievēro uzlādes stacijā un/vai
punktā esošajā instrukcijā sniegtās norādes. Klients atbild par visiem
zaudējumiem, ko tas nodarījis Eleport vai uzlādes punkta turētājam, ja tiek
bojāts vai iznīcināts uzlādes punkts, ja tas noticis klienta vainas dēļ, jo klients
nav ievērojis instrukcijas un/vai rīkojies neuzmanīgi. Klienta pienākums ir
nekavējoties informēt Eleport vai uzlādes punkta turētāju, ja uzlādes stacijā
un/vai punktā ir radušies kādi defekti vai problēmas saskaņā ar instrukcijām,
kas sniegtas uzlādes stacijā un/vai punktā vai paziņotas uzlādējamā
transportlīdzekļa lietotājam citos veidos.
3.4. Eleport neuzņemas atbildību par kļūdām, aizkavēšanos vai problēmām, kas
var rasties uzlādes pakalpojuma sniegšanas laikā, uzlādes pakalpojuma
darbības traucējumiem, klienta kartes vai citu tehnisko identifikācijas līdzekļu
darbības traucējumiem vai citiem bojājumiem, ko izraisījušas ar uzlādes
pakalpojuma lietošanu vai funkcionalitāti saistītās problēmas. Tāpat Eleport
neuzņemas atbildību par kļūdām, kavējumiem vai kļūdām cita pakalpojumu
sniedzēja darbībā, pakalpojuma vienmērīgā lietošanā vai citiem bojājumiem,
ko izraisījušas problēmas, kas saistītas ar uzlādes pakalpojuma lietošanu vai
funkcionalitāti.
3.5. Ja rodas kaitējums vai kaitējuma apdraudējums, lai novērstu bojājumu
rašanos, pusei ir pienākums veikt visus kaitējuma novēršanas pasākumus
tādā apmērā, ko no puses var pamatoti prasīt un sagaidīt.

 

4. Uzlādes pakalpojuma maksa, aprēķins un kavējuma nauda

4.1. Klients maksā par uzlādes pakalpojuma izmantošanu maksu, kas atbilst
uzlādes brīdī spēkā esošajai cenai. Konkrētajā brīdī uzlādes punktā spēkā
esošā cena ir norādīta Eleport mobilajā lietotnē.
4.2. Eleport izsniedz klientam rēķinu vienu (1) reizi mēnesī par iepriekšējā
mēnesī izmantoto uzlādes pakalpojumu. Eleport nosūta rēķinu uz Līguma
pamatnoteikumos minēto klienta e-pasta adresi, ja puses nav vienojušās
citādi. Rēķina apmaksas termiņš ir septiņas (7) dienas.
4.3. Klients apņemas novērtēt rēķina pareizību tūlīt pēc rēķina saņemšanas un
pretenziju gadījumā iesniegt tās Eleport trīs (3) darbdienu laikā pēc rēķina
saņemšanas. Ja pretenzijas nav iesniegtas, tiek uzskatīts, ka klients rēķinu
pieņēmis brīdī, kad pagājušas sešas (6) dienas kopš tā nosūtīšanas.
4.4. Ja rēķina apmaksa tiek kavēta, Eleport ir tiesības pieprasīt kavējuma naudu
0,066% no parāda summas, sākot no nākamās dienas pēc termiņa beigām
līdz pat brīdim, kad pilnībā samaksāta parāda summa.

 

5. Uzlādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana

5.1. Eleport ir tiesīgs uz laiku pārtraukt uzlādes pakalpojuma sniegšanu, lai veiktu
nepieciešamos apkopes, remonta un atjaunināšanas darbus. Uzlādes
pakalpojums var tikt pārtraukts arī energosistēmas un elektroenerģijas
bilances pārvaldīšanai, elektroapgādes kvalitātes nodrošināšanai vai citām
līdzīgām darbībām.
5.2. Eleport ir tiesīgs atteikties sniegt klientam uzlādes pakalpojumu un/vai
nekavējoties pārtraukt uzlādes pakalpojuma sniegšanu, ja ir aizdomas, ka
klienta karte nonākusi trešās personas rīcībā vai ja ir aizdomas, ka uzlādes
pakalpojums tiek izmantots neatbilstoši līguma noteikumiem vai, ņemot vērā
pakalpojuma mērķi, citā veidā nelikumīgi vai nepiemēroti.
5.3. Eleport paziņo klientam, ja vien iespējams, pirms pakalpojuma sniegšanas
pārtraukšanas par uzlādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas
iemesliem elektroniski vai citā veidā, ko Eleport uzskata par piemērotu.
5.4. Ja uzlādes pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta klienta izraisītu iemeslu
dēļ, klients netiek atbrīvots no samaksas par pakalpojumu, ne arī no citām
saistībām pret Eleport. Turklāt Eleport ir tiesīgs iekasēt no klienta saprātīgu
maksu par rakstiska vai elektroniska atcelšanas paziņojuma nosūtīšanu, kā
arī visas apstrādes izmaksas.
5.5. Eleport ir tiesīgs pārtraukt uzlādes seansu, ja transportlīdzekļa akumulatora
līmenis ir vairāk par 89%. Uzlādes pakalpojuma sesijas pārtraukšana ļauj
nodrošināt efektīvu un mērķtiecīgu uzlādes pakalpojumu.

 

6. Līguma grozīšana, nodošana un izbeigšana

6.1. Eleport ir tiesīgs grozīt vispārīgos līguma noteikumus, par to paziņojot
klientam vismaz vienu (1) mēnesi iepriekš. Ja klients pēc paziņošanas pirms
jauno noteikumu stāšanās spēkā nepaziņo, ka vēlas lauzt līgumu, līgums
paliek spēkā precizēto vispārējo noteikumu redakcijā.
6.2. Klients nedrīkst nodot līgumu trešajai personai. Eleport ir tiesīgs nodot
līgumu trešajai personai. Nododot līgumu, līguma noteikumi nevar tikt
mainīti. Eleport paziņos Klientam par Līguma nodošanu citai personai.
6.3. Klients apņemas nekavējoties paziņot Eleport par jebkurām izmaiņām klienta
datos, kas norādīti galvenajos noteikumos un par jebkuru citu būtisku
apstākli, kas nav zināms līguma noslēgšanas brīdī, bet attiecas uz līguma
izpildi.
6.4. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz līguma izbeigšanai.
Katrai pusei ir tiesības uzteikt līgumu, vismaz divas (2) nedēļas rakstiski
paziņojot par līguma izbeigšanu otrai pusei.
6.5. Eleport ir tiesīgs lauzt līgumu ārpuskārtas kārtībā, ja klients ir būtiski pārkāpis
no līguma izrietošās saistības vai pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta
iepriekš 4.2.2. punktā aprakstītajos apstākļos.

 

7. Datu aizsardzība
7.1. Eleport apstrādā klienta datus līguma izpildes nolūkā un atbilstoši Eleport
privātuma politikā noteiktajam.

 

8. Strīdu izšķiršana
8.1. Ja starp līguma dokumentiem rodas pretrunas, noteicošie ir pamatnoteikumi,
kam seko vispārīgie noteikumi. Jautājumos, kas nav aprakstīti līgumā,
jāvadās pēc tiesību aktiem.
8.2. Uz līgumu attiecas Latvijas tiesību akti.
8.3. Strīdi, kas izriet no līguma, tiek risināti starp pusēm pārrunu ceļā vai, ja tas
neizdodas, Rīgas apgabaltiesā.
8.4. Ja klients ir patērētājs, viņam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību
aizsardzības pārvaldē vai tiesā atbilstoši dzīvesvietai, lai atrisinātu ar līgumu
saistīto strīdu.