Flexible convenient EV charging | Eleport - Twój operator stacji ładowania

Regulamin

DEFINICJE

Aplikacja

Aplikacja mobilna o nazwie Eleport PL, której licencjodawcą i administratorem jest Eleport, umożliwiająca korzystanie z Usług.

Cennik prywatny

Cennik ustalany przez Operatora dla wybranej grupy Użytkowników, w którym ceny mogą się różnić od cen wynikających z Cennika publicznego.

Cennik publiczny

Wykaz cen za korzystanie z usługi ładowania dla danej Stacji, z podziałem na dni tygodnia dla każdej ze Stacji. Wysokość cen określa jej Operator. Cennik publiczny zawiera też informacje o dostępności danej Stacji w dane dni tygodnia.

Eleport / Usługodawca

Eleport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61 (00-667), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000956795, posiadająca NIP: 7011076878, o kapitale zakładowym: 27 550 000 złotych; adres e-mail Usługodawcy: [email protected].

Konsument

Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto

Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Eleport; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Aplikacji, która pozwala na korzystanie z Usług.

Ładowanie

Usługa ładowania pojazdu elektrycznego, hybrydowego oraz elektrycznych urządzeń transportu osobistego, która jest świadczona przez Operatora za pośrednictwem Eleport PL (tj. odsprzedaży przez Eleport na rzecz Użytkowników usług ładowania nabywanych od Operatorów na Stacjach, na których Eleport nie pełni funkcji Operatora) lub przez Eleport będącego Operatorem.

Operator

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub operator prywatnej stacji ładowania, odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty Stacji.

Opłata

Opłata za Ładowanie, której wysokość jest zależna od Stacji, Profilu billingowego, rodzaju i czasu Ładowania, wynikająca z Cennika publicznego lub Cennika prywatnego. Na wysokość Opłaty mogą mieć wpływ również inne czynniki określane przez Operatora, o których mowa w Cenniku lub Regulaminie.

Opłata parkingowa

Opłata za pozostawanie Pojazdu w obszarze Stacji w czasie innym niż w trakcie Ładowania, wynikająca z Cennika publicznego lub Cennika prywatnego.

Platforma

Platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.eleport.pl stanowiąca system operatorski dla właścicieli Stacji i Operatorów.

Pojazd

Urządzenie transportu osobistego (rower, deska) lub hulajnoga elektryczna w rozumieniu ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (w aktualnym brzmieniu), jak również pojazd elektryczny lub hybrydowy w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (w aktualnym brzmieniu), który zgodnie z instrukcją obsługi Stacji oraz postanowieniami Regulaminu może zostać podłączony do Stacji w celu Ładowania oraz posiada odpowiednie funkcjonalności umożliwiające Ładowanie.

Polityka Prywatności

Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Profil billingowy

Funkcjonalność Systemu, w ramach której Użytkownicy mogą współdzielić metodę płatności.

Przerwa techniczna

Związana z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych przerwa w dostępności do Aplikacji, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług.

Regulamin

Niniejszy Regulamin realizacji Umowy i świadczenia Usług.

Siła Wyższa

Zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Eleport, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić (zapobiec), działając z należytą starannością, a które uniemożliwia (w całości lub części, stale lub czasowo) realizację Usług na rzecz Użytkownika. W szczególności za przejaw Siły Wyższej uważa się: awarie występujące po stronie OSD (operator systemu dystrybucyjnego) lub innych przedsiębiorstw energetycznych, wprowadzane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa przerwy lub ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej przez właściwe organy państwowe, działania właściwych OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) podjęte w celu przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego państwa w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (w aktualnym brzmieniu).

Stacja (ładowania)

Stacja ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (w aktualnym brzmieniu) należąca do Operatora i umożliwiająca pobór energii elektrycznej przez Pojazd na potrzeby napędu tego Pojazdu; Stacje mogą różnić się mocą i w zależności od mocy danej Stacji czas Ładowania oraz Opłata mogą być różne.

Umowa

Porozumienie zawierane pomiędzy Eleport a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin.

Usługi

Wszelkie usługi świadczone przez Eleport na rzecz Użytkowników, w tym usługi Ładowania oraz udostępnienia Aplikacji do korzystania.

Użytkownik

Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, korzystający z Usług oraz Ładowania na zasadach wskazanych w Regulaminie.

1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług, jak również prawa i obowiązki Użytkowników.

1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Aplikacji nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika oznacza rezygnację z korzystania z Usług. W przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem uważa się, że najpóźniej z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności bez zastrzeżeń.

1.4. Niniejszy Regulamin dotyczy Użytkowników Aplikacji. Użytkownicy Platformy dodatkowo podlegają Regulaminowi Platformy Eleport, który jest dostępny pod adresem: www.eleport.pl.

1.5. Polityka Prywatności, która uzupełnia Regulamin i stanowi jego część, jest dostępna pod adresem www.eleport.pl.

2. Eleport I OPERATORZY

2.1. Eleport świadczy na rzecz Użytkowników Usługi w zakresie:

2.1.1. udostępniania Aplikacji do korzystania do celów bezpośrednio związanych z nabywaniem oraz obsługą Ładowania (w tym m.in. do celów rozliczeń) oraz

2.1.2. pośredniczenia w sprzedaży Ładowania przez Operatorów (tj. odsprzedaży przez Eleport na rzecz Użytkowników usług ładowania nabywanych od Operatorów na Stacjach, na których Eleport nie pełni funkcji Operatora), oraz

2.1.3. sprzedaży Ładowania bezpośrednio przez Eleport na rzecz Użytkowników na stacjach, na których Eleport pełni funkcję Operatora, oraz

2.1.4. udostępniania miejsca postojowego i parkingowego na potrzeby Ładowania, przy czym udostępnianie takie może mieć charakter odpłatny.

2.2. W celu świadczenia Usług Eleport nawiązuje z Operatorami współpracę biznesową, w ramach której Operatorzy jako podmioty odpowiedzialne za budowę i kompleksowe zarządzanie Stacjami, wykorzystującymi oprogramowanie Eleport (Aplikację i Platformę), sprzedają usługi Ładowania, Eleport zaś dokonuje ich dalszej odsprzedaży Użytkownikom zgodnie z ust. 2.1.2.

2.3. Operatorzy w ramach Platformy ustalają warunki świadczenia usług Ładowania i udostępniania miejsc postojowych i parkingowych, w tym wysokość Opłat oraz Opłat Parkingowych. Warunki te wskazywane są Użytkownikom w Aplikacji.

2.4. Operatorzy wykonują zadania dostawcy usługi ładowania. W przypadkach, w których Eleport nie pełni funkcji Operatora danej Stacji, Eleport nie określa warunków Ładowania ani korzystania z miejsc postojowych/parkingowych, ani też wysokości Opłat i Opłat Parkingowych związanych z korzystaniem ze Stacji, ale dokonuje zakupu Ładowania i usług parkingowych według żądania Użytkownika na warunkach ustalonych przez Operatora danej Stacji.

3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. W celu korzystania z części Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające instalację Aplikacji oraz prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­-mail). Aplikację mobilną można pobrać, korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).

3.2. Z chwilą instalacji Aplikacji Eleport udziela Użytkownikowi na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji na własny, osobisty i niekomercyjny użytek Użytkownika i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Licencja jest udzielona na czas posiadania przez Użytkownika Konta. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Aplikacji będą podlegać pod niniejszą licencję. Aplikacja zostaje udostępniona do korzystania w wersji „as is”, bez prawa Użytkownika do żądania modyfikacji Aplikacji. Użytkownicy mogą jednak zgłaszać Eleport swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące działania, możliwości rozbudowy i zalecanych zmian funkcjonalności Aplikacji, których uwzględnienie zostaje pozostawione wyłącznemu uznaniu Eleport. Eleport nie ma obowiązku zajmowania stanowiska w kwestii zgłoszonych zastrzeżeń i uwag, w tym udzielania odpowiedzi Użytkownikowi, przez którego zostały one zgłoszone.

3.3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu albo z innych umów z zakresu takiej transmisji danych.

3.4. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Aplikacji i Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dotyczące regulacji niewłaściwego korzystania z Aplikacji i Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.

3.5. Eleport ani Operatorzy nie zamieszczają w ramach Aplikacji ofert składanych w formie elektronicznej.

3.6. Eleport zastrzega sobie wszystkie prawa do Usług i Aplikacji nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Eleport, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Aplikacji, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Eleport do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Eleport w bezprawnym celu lub na niekorzyść Eleport. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków Umowy.

4. UŻYTKOWNICY

4.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

5. KONTO I UMOWA

5.1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Konta. Możliwość utworzenia Konta jest wyłączona dla osób niebędących Użytkownikami, w rozumieniu ust. 4.1 Regulaminu.

5.2. Użytkownik zakłada Konto za pośrednictwem Aplikacji, postępując według procedury rejestracji udostępnionej w ramach Aplikacji. Utworzenie Konta w drodze rejestracji w Aplikacji wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej i akceptacji Regulaminu.

5.3. Funkcjonalność Aplikacji pozwala na rejestrację nowego Konta bezpośrednio w Aplikacji, a także na zalogowanie do Aplikacji poprzez konto zarejestrowane w wybranych i wskazanych w Aplikacji domenach. Jednoczesnym skutkiem zalogowania w Aplikacji poprzez konto utworzone w innej domenie i akceptacji Regulaminu jest założenie Konta w Aplikacji Eleport.

5.4. Z chwilą utworzenia Konta pomiędzy Eleport a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony. Utworzenie Konta jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że spełnia warunki określone w ust. 4.1 Regulaminu, jak również ze zobowiązaniem się przez Użytkownika do poniesienia względem Eleport odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe ze złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub pozostające w związku z takim zdarzeniem.

5.5. Aplikacja może wysyłać w ramach funkcjonalności Konta komunikaty funkcjonalne oraz dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług, a także, pod warunkiem wyrażenia zgody, komunikaty marketingowe.

5.6. W ramach Konta dostępny jest panel, umożliwiający przegląd zestawienia statystyk korzystania z Usług, w tym ostatniego Ładowania, wydatków oraz najczęściej wykorzystywanych Stacji.

5.7. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez funkcjonalność „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz rezygnacją z dalszego korzystania z Usług. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, że usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z utratą wszelkich danych Konta i dane takie nie są automatycznie przywracane w przypadku utworzenia nowego Konta (także jeżeli nowe Konto zostaje utworzone w taki sam technicznie sposób i przy pomocy takich samych danych jako Konto usunięte).

5.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do przejęcia jego Konta w sposób niezawiniony przez Użytkownika będącego Konsumentem). Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła podanych przy rejestracji, jak również loginu oraz hasła dostępu do kont utworzonych w zewnętrznych domenach, przy pomocy których Użytkownik może logować się do Konta. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Eleport.

5.9. Z Konta może korzystać tylko jeden Użytkownik jednocześnie. Konto jest też niezbywalne i nieprzenoszalne. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, osoba, która w sposób nieautoryzowany przekazała dane do Konta innej osobie, ponosi odpowiedzialność w przypadku korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione.

5.10. Użytkownik, zakładając Konto, zobowiązuje się, że za pomocą Usług oraz w ramach Aplikacji nie będzie: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub Eleport, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, (d) działać wbrew instrukcji użytkowania Stacji.

6. KORZYSTANIE ZE STACJI

6.1. Uzyskanie dostępu do Stacji odbywa się za pomocą Aplikacji. Ładowanie Użytkownik rozpoczyna oraz kończy również za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.

6.2. Przez cały czas korzystania ze Stacji i w trakcie Ładowania niezbędna jest aktywna i uruchomiona Aplikacja, co wymaga przede wszystkim posiadania aktywnego i uruchomionego urządzenia do korzystania z Aplikacji oraz połączenia z Internetem i możliwości transmisji oraz odbioru danych.

6.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Stacji,Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, iż urządzenie, za pomocą którego zamierza korzystać z Aplikacji, posiada wystarczający poziom naładowania do korzystania z Aplikacji przez cały zamierzony lub faktyczny czas Ładowania. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Stacji zobowiązany jest również do upewnienia się, iż nie straci połączenia z Internetem podczas Ładowania, a także że posiada możliwość transmisji oraz odbioru danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego, niezakłóconego korzystania z Ładowania oraz rozliczenia płatności za Usługę.

6.4. Czas dostępu do danej Stacji w celu rozpoczęcia Ładowania od momentu jej odblokowania jest ograniczony. W przypadku jego upłynięcia Użytkownik powinien wybrać na ekranie Aplikacji opcję „Podłącz ponownie”. Po poprawnym podłączeniu Pojazdu można rozpocząć Ładowanie.

6.5. Ładowanie może zostać wstrzymane przez Stację lub Użytkownika poprzez Aplikację. Za okres wstrzymania nie są pobierane Opłaty.

6.6. Po zakończeniu Ładowania Użytkownik powinien odłączyć przewód zasilający. Po przekroczeniu czasu na usunięcie Pojazdu z miejsca postojowego lub parkingowego w obrębie Stacji Użytkownikowi naliczona zostanie Opłata parkingowa. Jeżeli Pojazd zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu podmiotów trzecich lub gdy narusza postanowienia Regulaminu lub instrukcji Stacji w inny sposób (np. został zaparkowany w taki sposób, że uniemożliwia lub utrudnia korzystanie ze Stacji innym pojazdom), Usługodawca lub Operator mają prawo wezwania odpowiednich służb w celu usunięcia Pojazdu w inne miejsce na koszt i ryzyko Użytkownika Pojazdu, który zostanie o tym fakcie poinformowany.

6.7. Przed przystąpieniem do korzystania ze Stacji Użytkownik może dokonać wyboru Profilu Billingowego, w ramach którego nastąpi rozliczenie Ładowania.

6.8. Korzystając ze Stacji, Użytkownik zobowiązany jest mieć na względzie oraz przestrzegać następujących wytycznych oraz specyfikacji techniczno-użytkowej Stacji, przy czym Użytkownik jednocześnie oświadcza, że jest tego świadom, iż od przestrzegania przez niego niniejszych wytycznych zależy jego bezpieczeństwo:

6.8.1. zakazane jest podłączanie samochodów elektrycznych, które nie posiadają homologacji lub których bateria jest uszkodzona;

6.8.2. zakazane jest podłączanie Pojazdów, jeśli dany port w Stacji jest zajęty, nawet jeżeli Pojazd jest w trybie parkingowym;

6.8.3. zabrania się kontaktu innego niż poprzez podłączenie kabla zasilającego Pojazd z portami ładowania;

6.8.4. zakazane jest używanie innych części Stacji niż porty ładowania;

6.8.5. zakazane jest doprowadzanie do kontaktu portów ładowania z wodą i innymi płynami;

6.8.6. zabrania się prób wyciągania kabla zasilającego ponad jego maksymalną odległość;

6.8.7. po zakończonym Ładowaniu kabel zasilający należy odłożyć w miejsce dla niego przeznaczone;

6.8.8. nie należy podejmować prób podłączenia kabla zasilającego do nieprzystosowanych do tego złącz;

6.8.9. zabrania się odłączania od Stacji pojazdów należących do kogo innego niż dany Użytkownik, będących w trakcie ładowania;

6.9.0. zabrania się podłączania Pojazdów bez ważnego ubezpieczenia OC;

6.9.1. zabrania się podłączania Pojazdów bez ważnego przeglądu technicznego lub niedopuszczonych do ruchu drogowego.

6.9. Do Stacji można podłączać jedynie Pojazdy posiadające funkcjonalności pozwalające na Ładowanie oraz zgodne z wymaganiami określonymi w instrukcji obsługi dostępnej na Stacji. Podłączenie innego Pojazdu może spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie Stacji.

6.10. Zakazane jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw lub modyfikacji w Stacjach.

6.11. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty przywrócenia Stacji do stanu pierwotnego sprzed momentu rozpoczęcia Ładowania i spowodowane nieodpowiednim korzystaniem ze Stacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem ust. 5.10. powyżej.

6.12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Stacji w sposób zgodny z zasadami korzystania ze Stacji (m.in. reguły techniczne, operacyjne i bezpieczeństwa) oraz jej instrukcją obsługi. Zasady korzystania oraz instrukcja obsługi są udostępniane w Stacjach przez Operatorów Stacji.

6.13. Pozostające poza kontrolą Eleport warunki, w tym warunki techniczne, mogą uniemożliwić nieprzerwane lub bezawaryjne działanie Stacji, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.

6.14. Eleport może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności ochroną życia, zdrowia lub mienia oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

7. ŁADOWANIE

7.1. Ładowanie jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to Cennik publiczny lub Cennik prywatny (jeśli dotyczy danego Użytkownika) dla danej Stacji. Cenniki mogą być określane również dla danego Profilu billingowego.

7.2. Przed aktywowaniem Ładowania Użytkownikowi zostaje przedstawiona do akceptacji wysokość Opłaty za daną jednostkę rozliczeniową. Przedstawienie wysokości opłaty stanowi ofertę i z chwilą jej akceptacji przez Użytkownika dochodzi do zamówienia Ładowania. Wysokość całkowitej i końcowej płatności za Ładowanie jest zależna od wybranego przez Użytkownika czasu i mocy Ładowania. W sytuacji, gdy Eleport nie pełni funkcji Operatora danej Stacji, na której zamawiane jest Ładowanie, na żądanie Użytkownika Eleport dokonuje zakupu Ładowania na wybranych przez Użytkownika w Aplikacji warunkach od Operatora. Zakup następuje na rzecz Użytkownika, Eleport zaś dokonuje odsprzedaży, jednocześnie wraz z zakupem, Ładowania Użytkownikowi.

8. OPŁATY I PŁATNOŚCI

8.1. Opłaty i ceny wyrażane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Wykaz cen jest dostępny w ramach Aplikacji po wybraniu danej Stacji z listy dostępnych lub z ekranu mapy Stacji.

8.2. Cenniki ustalane są przez Operatorów i nie są zatwierdzane ani kontrolowane przez Eleport. Dlatego też Eleport nie odpowiada za zmiany cen wynikłe z działań Operatora. Zmiana ceny przez Operatora nie stanowi zmiany Regulaminu.

8.3. Eleport umożliwia następujące metody płatności: (i) obciążanie karty płatniczej Visa lub Mastercard autoryzowanej przez Użytkownika w ramach Konta, (ii) płatność typu pre-paid przy użyciu kuponów. Dodatkowo w przypadku udziału Eleport w programach lojalnościowych, prowadzonych przez partnerów biznesowych, punkty (jak i wszelkie inaczej nazwane jednostki uczestnictwa) zdobywane w ramach programów lojalnościowych będą mogły być wymieniane na środki uzupełniające Konto i służące do rozliczeń płatności za Usługi – na warunkach uprzednio uzgodnionych przez Eleport i partnera biznesowego. Szczegółowe zasady działania programów lojalnościowych określać będą odrębne regulaminy programów lojalnościowych partnerów biznesowych. Eleport może samodzielnie otwierać i zamykać własne programy lojalnościowe, w ramach których formą gratyfikacji mogą być środki uzupełniające Konto i służące do rozliczeń płatności.

8.4. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

8.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za:

8.5.1. Transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Eleport dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

8.5.2. Transakcję rozliczoną przy pomocy środków z kuponów pre-paid albo środków, o które Konto zostało uzupełnione w związku z udziałem w programie lojalnościowym, środki zostaną odpowiednio zwrócone na kupon pre-paid lub do puli środków zasilonych w ramach udziałów w programie lojalnościowym.

8.6. Płatności dokonywane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, posiadającą NIP 7792308495, o kapitale zakładowym: 4.944.000 złotych, wpłaconym w całości, przy czym Eleport ma prawo dokonać zmiany instytucji płatniczej.

8.7. Użytkownik może również skorzystać z kuponu pre-paid. Użytkownik ma możliwość udostępnienia innym Użytkownikom kodów dostępu do kuponu pre-paid (poprzez adres e-mail). Kupon może być dostępny do wykorzystania u wszystkich lub wybranych Operatorów.

8.8. Wprowadzenie w Aplikacji danych karty płatniczej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej obciążenie Opłatami oraz Opłatami parkingowymi na zasadach wyrażonych w niniejszym Regulaminie, jak również umową lub regulaminem łączącym Użytkownika z bankiem lub dostawcą karty płatniczej. Użytkownik wyraża również zgodę na uprzednie (z góry) automatyczne obciążanie karty płatniczej opłatą wstępną, podlegającą zaliczeniu na poczet płatności za Usługę; opłata wstępna jest pobierana najpóźniej z chwilą rozpoczęcia Ładowania, a część niewykorzystanej opłaty wstępnej (tj. w sytuacji, gdy opłata wstępna przewyższa rzeczywisty koszt Usługi) podlega zwrotowi na zasadach określonych w ust. 8.5.

8.9. Użytkownik akceptuje, że możliwość korzystania z Aplikacji i Usług jest uzależniona od należytego i terminowego uiszczania wszystkich Opłat i Opłat Parkingowych, które są należne i wymagalne od chwili spełnienia na rzecz Użytkownika Usługi, bez konieczności odrębnego wzywania do zapłaty. W przypadku, gdy naliczona Opłata za ładowanie lub Opłata parkingowa przekraczają środki dostępne na rachunku bankowym Użytkownika lub Koncie użytkownika (tj. środki z kuponów pre-paid lub programów lojalnościowych), zostanie ona odnotowana w Koncie jako środki ujemne. Użytkownik akceptuje również, że w przypadku powstania stanu zaległości oraz jednoczesnego braku wystarczających środków na Koncie Użytkownika na pokrycie powstałej zaległości funkcjonalność Aplikacji będzie skutkować jednoczesną blokadą Konta Użytkownika, a przez czas blokady Aplikacja nie umożliwi Ładowania i Użytkownik nie może korzystać z Usług (Konto posiada status „Zablokowane”). Blokada zostanie zdjęta automatycznie w przypadku uzupełnienia środków na Koncie Użytkownika do wysokości co najmniej zaległej płatności. Środki, o które Konto zostanie uzupełnione, w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na zaległe płatności. Od momentu odnotowania ujemnych środków na Koncie Eleport może naliczyć, wedle własnego wyboru, odsetki ustawowe za opóźnienie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (w aktualnym brzmieniu) – do momentu uzupełnienia środków na Koncie Użytkownika.

8.10. Na każde Ładowanie wystawiany jest dokument księgowy w postaci faktury VAT przesyłanej na adres e-mail użytkownika.

8.11. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną. Świadczenie Usług oraz Ładowanie nie są możliwe w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONU PRE-PAID

9.1. Kupon pre-paid może zostać wykorzystany nie później niż do czasu upływu jego okresu ważności. W przypadku upływu ważności kuponu pre-paid:

9.1.1. kupon wygasły nie podlega dodaniu w aplikacji Eleport;

9.1.2. niewykorzystane środki na Koncie Użytkownika aplikacji pochodzące z wygasłego kuponu pre-paid są automatycznie odejmowane od stanu konta Użytkownika (tj. z chwilą wygaśnięcia ważności kuponu następuje automatyczne pomniejszenie salda).

9.2. Kupon pre-paid, którego nie dodano do żadnego Konta Użytkownika aplikacji, nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi. Nie podlegają również wypłacie środki (pieniężne), o które kupon mógłby zasilić Konto Użytkownika aplikacji Eleport.

9.3. Środki znajdujące się na Koncie Użytkowników aplikacji pochodzące z zasilenia kuponem pre-paid nie podlegają wypłacie ani zwrotowi. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony żądać od Eleport wypłaty (w formie pieniężnej) równowartości niewykorzystanych środków, o które zasilono Konto Użytkownika z kuponu pre-paid.

9.4. Postanowienia ust. 9.2 oraz 9.3 stosuje się również do wygasłego kuponu pre-paid oraz do środków, o które automatycznie pomniejszono saldo na kontach użytkownika aplikacji w związku z upływem okresu ważności kuponu pre-paid.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Eleport udostępnia Użytkownikom Aplikację, która umożliwia dostęp do Stacji. Za funkcjonowanie techniczne Stacji oraz Ładowanie odpowiedzialny jest jej Operator.

10.2. Eleport nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się Użytkownika w sposób zawiniony (a przez Użytkowników niebędących Konsumentami również w sposób niezawiniony) do aktualnych postanowień Regulaminu lub instrukcji obsługi Stacji. Eleport nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, jak również za szkody pośrednie. Eleport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika przy Stacji.

10.3. Eleport nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w Pojeździe (za stan Pojazdu) lub urządzeniach Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie ze Stacji lub z Aplikacji oraz ze wszelkich jej funkcjonalności. Eleport nie ponosi odpowiedzialności za spadek mocy ładowania poniżej mocy nominalnej w trakcie Ładowania wynikający z technicznych ograniczeń urządzeń elektrycznych lub Pojazdu.

10.4. O ile Regulamin nie stanowi odmiennie, naruszenie Regulaminu przez Użytkownika niebędącego Konsumentem może spowodować jedną lub kilka z następujących reakcji Eleport: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokadę dostępu do Konta, (c) wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Konta, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta, a tym samym korzystania z Usług.

10.5. O ile Regulamin nie stanowi odmiennie, naruszenie Regulaminu przez Użytkownika będącego Konsumentem może skutkować wezwaniem do zaprzestania lub usunięcia skutków naruszenia Regulaminu pod rygorem: (a) wypowiedzenia umowy i usunięcia Konta lub (b) blokady dostępu do Konta. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na zaprzestanie lub usunięcie skutków naruszenia Eleport będzie uprawniony do zastosowania tej sankcji, pod której rygorem wezwanie zostało skierowane do Użytkownika. Zastrzega się, że w przypadku zastosowania sankcji w postaci wypowiedzenia Umowy i usunięcia Konta Użytkownika Eleport jest uprawniony do uniemożliwienia Użytkownikowi założenia Konta oraz korzystania z Usług w przyszłości.

10.6. Blokada Konta z powodu zaległości w płatnościach nie wymaga wzywania do zaprzestania lub usunięcia skutków naruszenia, lecz zgodnie z ust. 8.9 następuje automatycznie.

11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

11.1. Do Użytkowników, niebędących Konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu:

11.1.1. Eleport nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści;

11.1.2. Eleport nie ponosi odpowiedzialność za możliwości zakończenia Ładowania przez Użytkownika (z zastrzeżeniem błędu Aplikacji, który to błąd powstał z winy Eleport); w takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za całkowite Ładowanie;

11.1.3. Eleport nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie Ładowania przez osoby trzecie bez zgody Użytkownika za pośrednictwem jego Konta; w takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za całkowite Ładowanie;

11.1.4. Eleport nie ponosi odpowiedzialność za możliwości połączenia Aplikacji ze Stacją;

11.1.5. Eleport nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe połączenie Stacji z Pojazdem albo połączenia Stacji z Pojazdem mimo spełnienia przez niego odpowiednich wymagań technicznych;

11.1.6. w przypadku uszkodzenia Stacji przez Użytkownika Eleport jest uprawniony do obciążenia Użytkownika kosztami bezpośrednimi i pośrednimi naprawy Stacji.

12. TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ APLIKACJI

12.1. Eleport podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

12.2. Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania zewnętrznego w stosunku do Aplikacji, pozostającego poza kontrolą Eleport; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w Aplikację; działaniem Siły Wyższej; Przerwami technicznymi.

12.3. W celu wykonania prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych oraz aktualizacji Aplikacji Eleport zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Aplikacji. Eleport zobowiązuje się poinformować Użytkowników o planowanej Przerwie technicznej w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed datą, w której planowana Przerwa techniczna ma nastąpić, z zastrzeżeniem, że Przerwa techniczna nie będzie się odbywać w godzinach między godz. 7.00 a godz. 19.00 w dni robocze.

13. REKLAMACJE

13.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na Usługi, dotyczące technicznej sprawności Aplikacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamację należy skierować do Eleport na zasadach ogólnych lub za pośrednictwem biura obsługi użytkownika Eleport lub adresu e-mail: [email protected].

13.2. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

13.3. Eleport rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Eleport ujące informacje.

13.4. Odpowiedź na reklamację Eleport kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon / adres e-mail).

14. HELPDESK I OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

14.1. Każdy Użytkownik może skontaktować się z biurem obsługi użytkownika Eleport za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Aplikacji.

14.2. Jeśli zgłaszany do biura obsługi Użytkownika Eleport problem dotyczy kwestii technicznych lub wad Stacji, Użytkownik, dokonując zgłoszenia, powinien podać numer seryjny danej Stacji, tak aby członek ekipy serwisowej Eleport mógł sprawnie zlokalizować wadliwą Stację i niezwłocznie podjąć czynności w celu jej naprawy.

14.3. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w Aplikacji, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Eleport mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

15. ODSTĄPIENIE

15.1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej z Eleport – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

15.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Eleport informuje, że złożenie zamówienia na Ładowanie i rozpoczęcie Ładowania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Konsumenta na świadczenie Usługi (Ładowania oraz parkowania) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, a Konsument na niniejsze wyraża zgodę. Eleport informuje również, a Konsument akceptuje, że w przypadku odstąpienia od Umowy Klient będzie miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Eleport na rzecz Użytkownika do chwili odstąpienia od Umowy.

16. ZMIANA REGULAMINU

16.1. Eleport może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Eleport, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Aplikacji lub Panelu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

16.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik, który jest Konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest Konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

16.3. Ładowanie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

17.2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR, znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

17.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu, kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.

17.5. Spory powstałe pomiędzy Eleport a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi polskiemu, właściwemu ze względu na siedzibę Eleport.

17.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i skuteczne.

17.7. Ilekroć Regulamin odnosi się do konkretnego aktu prawnego, należy przez to rozumieć również odniesienie do aktów prawnych zmieniających lub zastępujących ten akt prawny, w ich aktualnym brzmieniu, jeżeli regulują one tę samą kategorię spraw.

Data wejścia w życie Regulaminu: 21.03.2023