Flexible convenient EV charging | Eleport - Twój operator stacji ładowania

Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2023 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. W trosce o Państwa prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką prywatności”), która wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe, jakie mają Państwo prawa oraz zawiera inne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 
 2. Pojęcie „dane osobowe” („Dane Osobowe”) używane w niniejszej Polityce Prywatności odpowiada definicji podanej w RODO i oznacza między innymi wszelkie informacje lub zbiór informacji, na podstawie których możemy bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp. 
 3. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 (UE) („RODO”) określa podstawowe zasady i wymagania dla nas i innych administratorów danych dotyczące przetwarzania Danych Osobowych. Przetwarzając Państwa Dane Osobowe, przestrzegamy wymogów RODO i innych obowiązujących przepisów, a także wskazań organów nadzorczych. 
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w chwili odwiedzania strony internetowej https://eleport.com/pl (zwanej dalej „Stroną”), odwiedzania naszych kont społecznościowych na Facebooku, Instagramie, Youtube, LinkedIn (zwanych dalej „Kontami w Mediach Społecznościowych”), przeglądania informacji przez nas udostępnianych, składania zamówień i korzystania z usług przez nas oferowanych, kontaktowania się z nami telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, składania zapytań o nasze oferty lub kontaktowania się z nami z innymi pytaniami. 
 5. Strona Internetowa i konta w mediach społecznościowych mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych (takich jak strony naszych partnerów handlowych lub dostawców). Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych dostępnych poprzez takie linki. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności takich stron przed przystąpieniem do ich przeglądania lub przekazywaniem im swoich danych osobowych. 
 6. Jeśli zamawiają Państwo i otrzymujecie nasze usługi, odwiedzacie Stronę Internetową lub Konta w Mediach Społecznościowych, kontaktujecie się z nami z pytaniami, uznajemy, że zapoznali się Państwo z postanowieniami Polityki Prywatności oraz celami, sposobami i procedurami wykorzystania Danych Osobowych w niej określonymi i wyrażacie na nie zgodę. Jeśli nie zgadzają się Państwo się z Polityką Prywatności, nie możecie korzystać ze Strony Internetowej, Kont w Mediach Społecznościowych ani kontaktować się z nami w sprawie naszej oferty usług.  
 7. Mamy prawo dokonywać zmian w naszej Polityce Prywatności, dlatego prosimy o regularne odwiedzanie Strony Internetowej i zapoznawanie się z najnowszą wersją zamieszczonej tam Polityki Prywatności. W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwu odrębne powiadomienia z informacjami o ochronie danych osobowych dotyczące określonych świadczonych przez nas usług. Z takimi powiadomieniami powinni się Państwo zaznajomić w powiązaniu z niniejszą Polityką Prywatności. 

 

KIM JESTEŚMY? 

 1. Nasza firma Eleport Sp. z o.o. jest prywatną spółką akcyjną zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, figurująca w rejestrze handlowym jako numer KRS 0000956795, REGON: 521387323, NIP: 701-107-68-78, z siedzibą przy ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwana „Spółką” lub „my”). 
 2. My zarządzamy Stroną Internetową. My działamy jako Administrator Danych Osobowych podczas świadczenia i oferowania naszych usług, prowadzenia bieżącej działalności Spółki lub spełniania wymogów prawnych. 

 

JAKIE PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? 

 1.  Otrzymane Dane Osobowe przetwarzamy w następujący sposób: 
 2. W chwili, kiedy przekazują nam Państwo Dane Osobowe, np. rejestrując się na Stronie Internetowej, zamawiając nasze usługi, w inny sposób korzystając ze Strony Internetowej, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, itp.; 
 3. Zbierając Państwa Dane Osobowe podczas korzystania ze Strony Internetowej, Kont w Mediach Społecznościowych, takie jak historia zamówień na usługi, adres IP, pliki cookie, historia odwiedzin Strony Internetowej, ustawienia, otwierane linki URL, itp.; 
 4. Gdy otrzymujemy Dane Osobowe od innych osób, na przykład gdy otrzymujemy informacje z rejestrów publicznych, od władz, organów państwowych lub lokalnych, naszych partnerów handlowych, innych osób trzecich, takich jak instytucje płatnicze o dokonanych płatnościach, itp.; 
 5. W przypadku, gdy Państwa Dane Osobowe zostały nam przekazane przez osoby trzecie za Państwa zgodą, na przykład poprzez wskazanie Państwa jako osoby kontaktowej lub upoważnionej, itp. 
 6. Osoba przekazująca nam Dane Osobowe jest odpowiedzialna za dokładność, kompletność i aktualność tych Danych Osobowych, jak również za zgodę osoby, której dane dotyczą, na przekazanie nam danych. Możemy poprosić o potwierdzenie, że dana osoba ma prawo przekazać nam Dane Osobowe (np. poprzez wypełnienie formularza zamówienia usług lub rejestracji). W razie potrzeby (na przykład, gdy osoba fizyczna zapyta o otrzymanie przez nas jej Danych Osobowych), wskażemy osobę lub instytucję przekazującą takie dane. 
 7. Państwa Dane Osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących warunkach: 
Cel przetwarzania danych osobowych  Przetwarzane dane osobowe  Terminy przetwarzania danych osobowych  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Rejestracja na stronie internetowej w celu pobrania aplikacji mobilnej, korzystania z konta klienta, świadczenia usług oraz zapewnienia jakości świadczonych usług.  Imię, nazwisko, PESEL, nazwa użytkownika, e-mail, numer telefonu, adres, numer konta bankowego/karty kredytowej, instytucja kredytowa/płatnicza, szczegóły zlecenia płatności, historia płatności, hasło do konta, informacje o zamówieniu (usługi, cena, data), historia korzystania z konta, inne treści i powiadomienia dotyczące konta, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontakt z reprezentowanym podmiotem prawnym, informacje dotyczące zamówienia, informacje niezbędne do zapewnienia jakości usług.  Dane osobowe służące identyfikacji, dane kontaktowe i administracyjne konta przechowywane są przez okres korzystania z konta na Stronie Internetowej / aplikacji mobilnej oraz przez 2 (dwa) lata od ostatniego logowania do konta na Stronie Internetowej. 

Informacje o świadczeniu usług są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/zamówienia oraz przez 10 (dziesięć) lat po zakończeniu umowy/zamówienia. 

Dane związane z zapewnieniem jakości są przechowywane przez okres zapewnienia jakości oraz przez 5 lat od zakończenia tego okresu lub ostatniego kontaktu. 

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

Zawieranie i wykonywanie umów niezbędnych do funkcjonowania firmy, inna administracja wewnętrzna.  Imię, nazwisko, PESEL (jeśli dotyczy), numer koncesji handlowej/zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, numer telefonu, e-mail, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy/prowadzonej działalności, stosunek do osoby reprezentowanej, obowiązki, funkcje, dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub specjalizację osoby, certyfikaty, itp., (w zakresie niezbędnym i adekwatnym do charakteru świadczonych usług, wykonywanej pracy, itp.), dane dotyczące kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.  W okresie obowiązywania umowy/relacji biznesowych oraz przez okres 10 (dziesięciu) lat po zakończeniu umowy/relacji biznesowych (zakończeniu kontraktu).  Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Transakcje finansowe, prowadzenie rachunków i ksiąg rachunkowych, przestrzeganie przepisów podatkowych (płatności niepracownicze), zarządzanie wierzytelnościami.  Imię, nazwisko, PESEL (jeśli dotyczy), numer koncesji handlowej / zaświadczenia o samozatrudnieniu, stanowisko, miejsce pracy, e-mail, numer telefonu, adres / adres miejsca pracy, numer konta, instytucja finansowa, kredytowa/płatnicza, szczegóły i związane z nakazem płatniczym, NIP, jeśli osoba jest płatnikiem VAT, informacje zawarte w dokumentach płatniczych, deklaracjach podatkowych, innych oficjalnych dokumentach podatkowych, informacje o zaległościach, treść upoważnienia do reprezentowania osoby, adres e-mail i inne dane kontaktowe.  Dane przechowywane są zgodnie z aktami prawnymi regulującymi kwestie operacji finansowych i rachunkowości. 

Dane spoza zakresu przechowywania wskazanych aktów prawnych są przechowywane przez cały okres trwania umowy lub współpracy między stronami oraz przez 10 (dziesięć) lat po zakończeniu umowy/stosunku umownego. 

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Oceny i selekcji kandydatów ubiegających się o pracę oraz przetwarzania Danych Osobowych dotyczących przyszłych ofert pracy.  Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (jeśli dotyczy), dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, treść CV, inne informacje niezbędne do wyboru/oceny kandydata lub podane przez kandydata.  Dane są przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 (trzy) miesiące po jej zakończeniu (pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą), chyba że osoba, której dane dotyczą, wcześniej wycofa swoją zgodę. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

W przypadku, gdy dane nie są przekazywane w celu dokonania konkretnego wyboru, są one przechowywane przez okres 1 (jednego) roku od daty ich otrzymania, chyba że osoba fizyczna wcześniej wycofa swoją zgodę. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Zarządzanie, obsługa i podnoszenie jakości obsługi elektronicznych kanałów informacyjnych (Strona Internetowa, Konta w Mediach Społecznościowych), administrowanie zapytaniami dotyczącymi działalności i usług Spółki, doradztwo w zakresie usług świadczonych przez Spółkę.  Imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, dane użytkownika Konta w Mediach Społecznościowych, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, dane zbierane za pomocą plików cookie i ustawień, używana przeglądarka, publicznie widoczne informacje w formularzu Konta w Mediach Społecznościowych, historia korzystania z konta na Stronie Internetowej, treści powiązane z kontem użytkownika, linki, treść wiadomości, treść odpowiedzi. 

Zbieranie danych poprzez integrację Kont w Mediach Społecznościowych. 

Dane na Stronie Internetowej są przechowywane zgodnie z okresami przechowywania określonymi przez stosowane pliki cookie. 

Dane Strony Internetowej, które nie są zawarte w informacji o plikach cookie, są przechowywane przez okres maksymalnie 1 (jednego) roku od daty ich zebrania. 

Konta w Mediach Społecznościowych przechowują dane zgodnie z ustawieniami wybranymi przez administratora serwisu społecznościowego i/lub użytkownika. 

Dane kontaktowe są przechowywane przez cały okres utrzymywania kontaktu oraz przez 1 (jeden) rok po jego zakończeniu. 

Doradztwo w aplikacjach do zdalnego świadczenia doradztwa i korespondencji są przechowywane zgodnie z ustawieniami tych aplikacji, jednak nie dłużej niż 1 (jeden) rok od zakończenia komunikacji. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przechowywane są w sposób określony powyżej, chyba że osoba wycofa udzieloną zgodę. W takim przypadku dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody. 

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Marketing bezpośredni, newslettery.  Imię, nazwisko, e-mail, nr tel., stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy/działalności, pokrewieństwo z osobą reprezentowaną, adres dostaw (jeśli dotyczy), kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej  Dane przechowywane są przez 2 (dwa) lata od daty ich przekazania, chyba że osoba wycofa swoją zgodę. W takim przypadku dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody.  Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Rozpatrywanie żądań, skarg, roszczeń, sporów związanych z działalnością Spółki na drodze sądowej i pozasądowej.  Imię, nazwisko, PESEL (jeśli dotyczy), data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, reprezentowany podmiot prawny, stosunek do reprezentowanego podmiotu, adres/miejsce pracy, treść żądania (w tym żądania osób, których dane dotyczą), skargi, reklamacji, dokumentów procesowych i załączników do nich, treść odpowiedzi na żądanie, skargę, reklamację, dokument procesowy i załączniki do nich, historia zakupów, treść powiadomień o naruszeniu danych.  W okresie pozasądowego rozpatrywania żądania, skargi, reklamacji oraz przez 1 (jeden) rok po jego zakończeniu. 

Dokumenty procesowe przechowuje się przez czas trwania sporu oraz przez 10 (dziesięć) lat od wejścia w życie prawomocnego wyroku. 

Inne dane są przechowywane przez okres administrowania wszelkimi sprawami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych oraz przez okres dziesięciu (10) lat po zakończeniu takiego administrowania 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

8. Informacje o naszej działalności zamieszczamy na naszych Kontach w Mediach Społecznościowych. Konta w Mediach Społecznościowych podlegają również postanowieniom ochrony danych osobowych obowiązującym u operatorów sieci społecznościowych, na których znajdują się Konta w Mediach Społecznościowych. W chwili wejścia z nami w interakcję na Kontach w Mediach Społecznościowych i podania pewnych informacji (na przykład wysyłając nam wiadomości i komentując nasze posty), możemy otrzymać wgląd w publiczne informacje o Państwa profilu (imię, wizerunek, adres e-mail, itp.) w zależności od wybranych przez Państwa ustawień prywatności. Informacje te (na przykład komentarz, który Państwo zamieszczają) będą również widoczne dla innych osób odwiedzających dane Konto w Mediach Społecznościowych.  

9. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać podane przez Państwa dane kontaktowe do wysyłania Państwu powiadomień związanych ze świadczeniem usług i funkcjonowaniem Strony Internetowej, na przykład w celu poinformowania Państwa o zmianach technicznych na Stronie Internetowej, zmianach w usługach lub przekazania ważnych informacji o produktach. Taka komunikacja jest niezbędna do prawidłowego świadczenia naszych usług i nie jest uważana za komunikację promocyjną. 

 

JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE I JAKICH ZASAD PRZESTRZEGAMY? 

 1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia określonych przez nas celów przetwarzania Danych Osobowych. 
 2. Przetwarzając Państwa Dane Osobowe, stosujemy się do obowiązujących wymogów i przepisów prawa, w tym RODO: 
 3. Gromadzimy Państwa Dane osobowe dla określonych, jasno zdefiniowanych i uzasadnionych celów i nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celami, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo; 
 4. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty; 
 5. Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania w celu niezwłocznego poprawienia, uzupełnienia, zawieszenia używania lub zniszczenia Danych Osobowych, które są niedokładne lub niekompletne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane. Przysługuje Państwu prawo do zmiany i aktualizacji danych nam przekazywanych. W niektórych przypadkach (np. w celu dostarczenia Państwu towarów) musimy posiadać dokładne i aktualne informacje na Państwa temat i możemy okresowo prosić Państwa o potwierdzenie, że informacje, które posiadamy o Państwu są poprawne; 
 6. Przechowujemy je w takiej formie, aby można było ustalić Państwa tożsamość, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których Dane Osobowe są przetwarzane; 
 7. Nie ujawniamy Danych Osobowych osobom trzecim i nie będziemy ich ujawniać w sposób inny niż określony w Polityce Prywatności lub obowiązujących przepisach prawa; 
 8. Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Państwa Danych Osobowych oraz ochronę przed ich utratą, nieuprawnionym użyciem i zmianą. Wdrożyliśmy fizyczne i techniczne środki ochrony gromadzonych przez nas informacji przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, a także wszelkim innym nieuprawnionym przetwarzaniem. Środki bezpieczeństwa dla Danych Osobowych są określane z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych Osobowych. 
 9. Nasi pracownicy są pisemnie zobowiązani do nieujawniania Państwa Danych Osobowych osobom trzecim oraz do ich nierozpowszechniania. 

 

KOMU I KIEDY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

 1. Będziemy przekazywać Państwa Dane Osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.   
 2. Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe: 
 3. Naszym partnerom lub konsultantom (audytorom, prawnikom, itp.), innym instytucjom, firmom, osobom, organizacjom, z którymi pracujemy lub współpracujemy w ramach świadczenia naszych usług lub wykonywania działalności. 
 4. Podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe, z których korzystamy, takim jak: 
 5. Dostawcom usług łączności (internet i telefon) i informatycznych (ogólne usługi informatyczne, utrzymanie stacji roboczych, dostarczanie i administracja licencji Microsoft Office365, usługi serwerowe); 
 6. Dostawcom rozwiązań dla Strony Internetowej i usług wsparcia; 
 7. Dostawcom usług marketingowych i reklamowych. 
 8. Przekazujemy dane operatorom tych platform społecznościowych w celu publikacji treści na Kontach w Mediach Społecznościowych: 
 9. Meta Platforms Ireland Ltd. (Irlandia) oraz Meta Platforms, Inc., (USA) (dane są bezpiecznie przekazywane do usługodawcy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zatwierdzonych przez Komisję Europejską); 
 10. Google LLC (USA) (dane są bezpiecznie przekazywane do usługodawcy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zatwierdzonych przez Komisję Europejską); 
 11. LinkedIn Inc. (USA) (dane są bezpiecznie przekazywane do usługodawcy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zatwierdzonych przez Komisję Europejską). 
 12. Organom ścigania i organom prowadzącym dochodzenie przedprocesowe, sądy i inne organy rozstrzygania sporów, inne osoby pełniące funkcje przypisane im przez prawo, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodawstwie Republiki Estońskiej. Niniejszym podmiotom przekazujemy informacje wymagane przepisami prawa lub określone przez same podmioty; 
 13. W razie potrzeby firmom, które zamierzają kupić lub nabyć przedsiębiorstwo Spółki lub wejść w spółkę joint venture lub inne formy współpracy z nami, a także spółkom założonym przez nas. 
 14. Zasadniczo przetwarzamy Dane Osobowe w UE/EOG, ale w niektórych przypadkach Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane poza UE/EOG. Państwa Dane Osobowe będą przekazywane poza UE/EOG wyłącznie na następujących warunkach: 
 15. Dane te są przekazywane wyłącznie naszym zaufanym partnerom, którzy pomagają nam w zapewnieniu świadczenia naszych usług na Państwa rzecz; 
 16. Tacy partnerzy posiadają umowy o przetwarzanie lub udostępnianie danych, w których gwarantują bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych; 
 17. Komisja Unii Europejskiej wydała decyzję o odpowiedniości kraju, w którym nasz partner ma siedzibę, tzn. w którym zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa; lub 
 18. na takie przekazywanie danych uzyskano specjalne zezwolenie Inspektoratu Ochrony Danych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 19. Wyrazili Państwo zgodę na przekazanie Waszych Danych Osobowych poza UE/EOG. 

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?  

 Jako osoby, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do swoich Danych Osobowych: 

 

Państwa prawa  Co to znaczy 
Prawo dostępu do danych 

 

O przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych informujemy w niniejszej Polityce Prywatności, którą publikujemy na Stronie Internetowej. W niektórych przypadkach możemy również przekazać Państwu odrębne zawiadomienia informacyjne, w których szczegółowo określimy sposób przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych. 
Prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych przetwarzanych przez nas  Przysługuje Państwu prawo poproszenia nas o dostarczenie kopii Państwa Danych Osobowych, które przetwarzamy. Istnieją pewne wyjątki, na przykład, kiedy musimy pogodzić prawa innych osób, nie zawsze więc będą Państwo mogli otrzymać wszystkie Wasze Dane Osobowe, które przetwarzamy. 
Prawo do sprostowania Danych Osobowych  Mogą Państwo przeglądać i aktualizować swoje Dane Osobowe za pośrednictwem swojego konta na Stronie Internetowej. Mają Państwo również prawo poprosić nas o sprostowanie informacji, które uważają Państwo za niedokładne. Mają Państwo również prawo poprosić nas o uzupełnienie informacji, które uważają Państwo za niekompletne. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych  Mają Państwo prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa Danych Osobowych w pewnych okolicznościach. Oznacza to, że Państwa dane mogą być wykorzystywane tylko do określonych celów, takich jak spełnienie naszych wymogów prawnych lub korzystanie z naszych praw. 
Prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych  W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo zażądania od nas usunięcia Państwa Danych Osobowych (prawo do usunięcia i prawo do bycia zapomnianym). 
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, będziemy nadal przetwarzać Państwa Dane Osobowe wyłącznie z ważnych, uzasadnionych przyczyn, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 
Prawo do przekazywania Danych Osobowych  W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Dane osobowe, które Państwo przekazali nam z naszej firmy do innej firmy lub abyśmy przekazali te informacje Państwu. Dotyczy to wyłącznie podanych przez Państwa Danych Osobowych. Z tego prawa będzie można skorzystać tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy i środki zapewniające, że przekazanie żądanych Danych Osobowych nie będzie stanowiło zagrożenia dla danych innych osób. 
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy takie dane są przetwarzane lub mają być przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w związku z takim marketingiem bezpośrednim (na podstawie przekazanych nam Danych Osobowych może być prowadzone profilowanie na potrzeby marketingu bezpośredniego w celu dostarczenia Państwu dopasowanych rozwiązań i ofert. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, lub wnieść przeciwko niemu sprzeciw). 

 

 1. Wszelkie żądania lub dyspozycje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas pisemnie na adres [email protected]. Składając takie żądanie, możemy poprosić Państwa o wypełnienie niezbędnych formularzy w celu lepszego zrozumienia treści Państwa żądania, a także o przedłożenie dowodu osobistego lub innych informacji (na przykład potwierdzenie tożsamości podpisem elektronicznym), które pomogą nam zweryfikować Państwa tożsamość. W przypadku złożenia żądania drogą elektroniczną, w zależności od jego treści, możemy poprosić o pojawienie się u nas osobiście lub złożenie żądania na piśmie. 
 2. Możemy odmówić wykonania Państwa praw wymienionych powyżej (z wyjątkiem Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innych przypadkach, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się za Państwa zgodą), gdy jesteśmy upoważnieni na mocy przepisów RODO do odmowy zastosowania się do Państwa żądania lub gdy w przypadkach przewidzianych prawem jest to niezbędne do zapewnienia zapobiegania, dochodzenia i wykrywania przestępstw, naruszeń zasad etyki zawodowej oraz do ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, nas i innych osób. 
 3. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, mogą Państwo zrezygnować z takiego przetwarzania, bez podawania przyczyn, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub w inny sposób wskazany w przekazanej Państwu wiadomości (np. klikając odpowiedni link w Newsletterze).  
 4. Po otrzymaniu Państwa żądania lub dyspozycji dotyczącej przetwarzania Państwa Danych Osobowych, udzielimy Państwu odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia żądania i wykonamy czynności określone w żądaniu lub poinformujemy Państwa, dlaczego odmawiamy ich wykonania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, w zależności od złożoności i liczby żądań. W takim przypadku poinformujemy Państwa o przedłużeniu terminu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania. 
 5. Jeśli Dane Osobowe zostaną usunięte na Państwa żądanie, zachowamy jedynie kopie informacji, które są niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów innych osób, do wypełnienia obowiązków wobec organów publicznych, do rozstrzygania sporów, do identyfikacji wszelkich rozbieżności lub do przestrzegania wszelkich umów, które Państwo z nami zawarli.  

 

CZY BĘDZIEMY WYSYŁAĆ PAŃSTWU OFERTY?  

 1. Możemy wysyłać nasze oferty i informacje o naszych usługach (bezpośrednia komunikacja marketingowa) na Państwa adres e-mail i/lub numer telefonu, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub jeśli Państwo lub reprezentowana przez Państwa firma jest naszym klientem i nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych Osobowych.  
 2. Jeśli wyrażą Państwo zgodę i/lub nie zgłoszą sprzeciwu, będziemy wysyłać Państwu wybrane przez Państwa wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS na podany przez Państwo numer telefonu i/lub będziemy pytać Państwa o nas, jakość naszych usług oraz obsługi. 
 3. Gdy wysyłamy biuletyny (newslettery), możemy zbierać informacje o osobach, które je otrzymały, np. którą wiadomość otworzyły, z których linków skorzystały, itp. Informacje te są gromadzone w celu zapewnienia Państwu bardziej odpowiednich i dostosowanych do Państwa potrzeb biuletynów. 
 4. Państwa dane kontaktowe mogą zostać przekazane naszym partnerom/podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe, którzy dostarczają nam biuletyny lub usługi w zakresie oceny jakości.  
 5. Nawet jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo łatwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w odniesieniu do wszystkich lub części działań związanych z przetwarzaniem. Aby to zrobić, można: 
 6. powiadomić nas o rezygnacji w sposób określony w sposobie kontaktowania się drogą elektroniczną i/lub ofertach; lub 
 7. wysłać nam powiadomienie na adres e-mail podany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli zażądają Państwo wycofania zgody w ten sposób, możemy poprosić Państwa o potwierdzenie swojej tożsamości. 
 8. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, postaramy się niezwłocznie zaprzestać wysyłania biuletynów na Państwa dane kontaktowe. 
 9. Wycofanie zgody nie zobowiązuje nas automatycznie do zniszczenia Państwa Danych Osobowych ani do udzielenia Państwu informacji o przetwarzanych przez nas Danych Osobowych, dlatego też o dokonanie tych czynności powinni Państwo wystąpić z odrębnym żądaniem. 

 

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY ORGANIZOWAĆ GRY, PROMOCJE, KONKURSY? 

 1. Udział w publikowanych przez nas grach, promocjach czy konkursach jest nieobowiązkowy. Aby wziąć udział w konkursie, grze lub promocji przez nas organizowanej, muszą Państwo podać określone przez nas informacje, w tym swoje Dane osobowe. W przeciwnym razie nie będą Państwo mogli wziąć udziału w grze, konkursie lub promocji.  
 2. Mają Państwo prawo w każdej chwili odmówić udziału w naszych grach, konkursach, promocjach oraz wycofać zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w tym celu Państwa Danych Osobowych. Mogą Państwo to zrobić wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] lub w inny sposób (np. klikając w odpowiedni link w wiadomości e-mail). W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zostaną Państwo usunięci z listy uczestników gry, promocji lub konkursu i tym samym Państwa udział w grze, promocji lub konkursie zostanie zakończony.  
 3. W chwili, gdy wezmą Państwo udział w naszych grach, konkursach i promocjach, mamy prawo skontaktować się z Państwem, korzystając z podanych przez Państwa danych kontaktowych i/lub opublikować informacje o Państwu jako zwycięzcy na Stronie Internetowej, Kontach w Mediach Społecznościowych lub innych kanałach publikowania informacji, które określamy w regulaminie gry, konkursu lub promocji. 
 4. Możemy korzystać z aplikacji opartej na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w celu zarządzania rejestracją i/lub określeniem zwycięzców gry, promocji lub konkursu. Zostanie to podane do wiadomości w regulaminie gry, promocji lub konkursu lub będzie oczywiste z podanych przez nas linków. W takim przypadku, jeśli nie chcą Państwo podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą mogli Państwo wziąć udziału w grze, promocji lub konkursie. 

 

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA? 

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe (często jest to po prostu ciąg cyfr i liter identyfikujących urządzenie, ale mogą zawierać również inne informacje), w których przechowywane są informacje wykorzystywane w przeglądarce (np. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, itp.) o Państwa urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym, itp.) zgodnie z jej ustawieniami i przechowywane na jego dysku twardym. W niniejszej Polityce prywatności używamy terminu „pliki cookie” w odniesieniu do plików cookie i innych podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe, sygnalizatory www i czyste GIF-y.  
 2. Używamy plików cookie do analizy przepływu informacji i zachowań użytkowników, do promowania zaufania i zapewnienia bezpieczeństwa, do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, do jej ulepszania, do zapamiętywania Państwa preferencji, do personalizacji pokazywanych Państwu treści oraz do łączenia Strony Internetowej z Państwa kontami w mediach społecznościowych lub z naszą aplikacją mobilną. 
 3. Mogą Państwo wybrać, czy chcą zezwalać na pliki cookie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie w przeglądarce Państwa komputera lub innego urządzenia, mogą Państwo zaznaczyć pasek zgody na pliki cookie, zmienić ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają i wyłączyć pliki cookie (wszystkie naraz, po kolei lub grupowo). Jeśli chcą Państwo odrzucić pliki cookie na swoim urządzeniu mobilnym, muszą Państwo postępować zgodnie z oficjalnymi instrukcjami dla danego urządzenia. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach odmowa przyjęcia plików cookie może spowolnić szybkość przeglądania, ograniczyć funkcjonalność niektórych stron internetowych lub zablokować do nich dostęp. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.AllAboutCookies.org lub https://www.google.com/privacy_ads.html. 
 4. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie stron trzecich do celów związanych z reklamą, odwiedzając stronę dezaktywacji reklamy sieciowej pod adresem https://thenai.org/opt-out/ 
 5. Możemy wykorzystywać obowiązkowe pliki cookie, które są niezbędne do działania Strony Internetowej; analityczne pliki cookie, funkcjonalne pliki cookie, które służą do analizy korzystania ze Strony Internetowej, zapamiętywania preferencji użytkowników i dopasowywania ich do Strony Internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić zwiększoną funkcjonalność; wydajnościowe pliki cookie; pliki cookie wykorzystywane przez podmioty trzecie; reklamowe pliki cookie, które służą do pokazywania użytkownikom spersonalizowanych i generycznych reklam.  
 6. My i nasi partnerzy reklamowi używamy plików cookie do targetowania, aby wyświetlać Państwu bardziej odpowiednie, spersonalizowane reklamy. Spersonalizowane reklamy będą wyświetlane Państwu za Państwa zgodą. Reklamowe personalizujące pliki cookie służą do pomiaru grupy, aktywacji reklamy kontekstowej i/lub kampanii ukierunkowanych.  
 7. Niektóre osoby trzecie, takie jak operatorzy serwisów społecznościowych, mogą wykorzystywać tworzone przez siebie anonimowe pliki cookie w celu dostosowania tworzonych przez siebie aplikacji lub programów do Państwa potrzeb. 
 8. Wykorzystania plików cookie i technologii śledzenia przez strony trzecie nie podlega naszej kontroli, jeśli więc chcą Państwo poznać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zalecamy sprawdzenie polityki prywatności danej strony trzeciej. 
 9. Lista plików cookie używanych na stronie internetowej:  
Nazwa pliku cookie  Opis/przeznaczenie  Okres ważności 
CookieConsent  Określa, czy użytkownik wyraził zgodę na pliki cookie.  1 rok 
CookieConsent [x2]  Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.  1 rok 
__cfruid  Ten plik cookie jest częścią usług świadczonych przez Cloudflare − w tym równoważenia obciążenia, dostarczania zawartości strony internetowej i obsługi połączenia DNS dla operatorów stron internetowych.  Sesja 
ASPXAUTH  Identyfikuje użytkownika i umożliwia uwierzytelnienie do serwera.  Sesja 
bscookie  Ten plik cookie służy do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę za pośrednictwem aplikacji. Dzięki temu odwiedzający może zalogować się na stronę internetową na przykład poprzez swoją aplikację LinkedIn.  1 rok 
CONSENT  Służy do wykrycia, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze cookies. Ten plik cookie jest niezbędny do zachowania zgodności strony internetowej z RODO.  2 lata  
li_gc  Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.  180 dni 
ZD-suid  Unikalne id, które identyfikuje sesję użytkownika.  Trwały 

 

Korzystamy również z następujących produktów i narzędzi, które rejestrują pliki cookie: 

Google Adsense  Ocena i raportowanie dotyczące korzystania ze Strony Internetowej w odniesieniu do wyświetlanych reklam. Zebrane dane mogą być przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane na serwerze. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam dostosowanych do Państwa potrzeb, mogą Państwo, w zależności od potrzeb, zmienić swoje ustawienia na stronie https://www.google.com/settings/ads. W takim przypadku zostanie zapisany dla Państwa plik cookie z rezygnacją. Jednak w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie, plik cookie z rezygnacją może również zostać usunięty. 
Google Analytics  Usługa analityki internetowej świadczona przez Google, która umożliwia analizę korzystania ze Strony Internetowej, tworzenie raportów na podstawie tej analizy oraz planowanie i prognozowanie wydajności Strony Internetowej i usług. Dane zbierane przez Google Analytics mogą być przekazywane do Google LLC w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane na serwerze. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby uniemożliwić Google Analytics analizę informacji. W takim przypadku zostanie zapisany dla Państwa plik cookie z rezygnacją. Jednak w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie, plik cookie z rezygnacją może również zostać usunięty.  Mogą Państwo również zapobiec rejestrowaniu przez Google danych generowanych przez plik cookie o Państwa aktywności na Stronie Internetowej oraz przetwarzaniu takich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
Reklamy Google   Google świadczy usługę reklamy internetowej, która umożliwia nam wyświetlanie reklam osobom wyszukującym słowa kluczowe związane z naszą działalnością lub przeglądają strony internetowe zawierające treści z nią związane. Reklamy Google pozwalają nam tworzyć i zarządzać kampaniami reklamowymi, wybierać formaty reklam, ustalać oferty za kliknięcia lub wyświetlenia oraz kierować reklamy do określonych lokalizacji, języków i urządzeń. Dane zbierane podczas kampanii reklamowych mogą być przekazywane do Google LLC w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane na serwerze. Więcej informacji: https://ads.google.com/intl/lt_lt/home/faq/, https://policies.google.com/technologies/ads.   
Meta Pixel  Wykorzystywane do celów remarketingu, abyśmy mogli ponownie się z Państwem skontaktować. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach (Reklamy Facebook), gdy odwiedzają Państwo sieci społecznościowe Facebook, Instagram lub inne strony internetowe, które również korzystają z tego narzędzia. W ten sposób staramy się pokazywać Państwu reklamy dla Państwa interesujące. Więcej informacji na temat działania Meta Pixel można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.   

 

KONTAKT 

 1. Jakiekolwiek pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy kierować na adres [email protected]. 
 2. Jeśli życzą sobie Państwo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Danych Osobowych, prosimy o złożenie jej w formie pisemnej, podając jak najwięcej informacji. Będziemy z Państwem współpracować i podejmiemy starania w kierunku szybkiego rozwiązania wszelkich problemów. 
 3. Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone w świetle przepisów RODO, mogą Państwo złożyć skargę do naszego organu nadzorczego − Inspektora Ochrony Danych. Więcej informacji i dane kontaktowe znajduje się na stronie internetowej Inspektora (https://uodo.gov.pl/pl). Wszelkie spory staramy się rozwiązywać szybko i polubownie, dlatego zachęcamy najpierw do kontaktu z nami.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Polityka Prywatności jest regularnie, przynajmniej raz w roku, poddawana weryfikacji i w razie potrzeby wprowadzane są do niej zmiany lub uzupełnienia. Będziemy Państwa powiadamiać o zmianach, umieszczając zaktualizowaną Politykę Prywatności na Stronie Internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli otrzymaliśmy od Państwa adres, lub za pomocą innych zwyczajowych form kontaktu. Zmiany w Polityce Prywatności będą obowiązywać od daty aktualizacji w niej określonej, chyba że zostanie określona inna data wejścia w życie. 
 2. Jeśli po otrzymaniu informacji o zmianie warunków Polityki Prywatności będą Państwo nadal korzystać ze Strony Internetowej, zamawiać u nas usługi, korzystać z naszych Kont w Mediach Społecznościowych lub kontaktować się z nami, będzie to tożsame z zaakceptowaniem przez Państwa warunków zmienionego brzmienia Polityki Prywatności.